Hoppa till innehåll

Kommunikationens syfte och uppgifter

Syftet med kommunikationen inom räddningsbranschen är att förbättra säkerheten i samhället, det vill säga förebygga olyckor och öka människornas medvetenhet om hur de ska förbereda sig inför störningar och olyckor och agera i sådana situationer.

Till den lagstadgade kommunikation som ska utövas av räddningsväsendets myndigheter hör

 • information om olyckor
 • varningar till befolkningen
 • säkerhetsinformation
 • information om beslut och tjänster, om till exempel förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd (i vissa välfärdsområden tillhandahåller räddningsväsendet även prehospital akutsjukvård).

Kommunikationen är dessutom en del av myndigheternas lagstadgade beredskap inför och ledning av störnings- och undantagssituationer. Räddningsväsendets kommunikation omfattar även sedvanlig organisationskommunikation.

Kommunikationsprinciper

De gemensamma kommunikationsprinciperna styr räddningsväsendets kommunikation. Genom att alla förbinder sig till de gemensamma principerna stöds uppnåendet av målen för kommunikationen och förstärks enhetligheten inom räddningsväsendet och en enhetlig bild av räddningsbranschen.

 • Kommunikationen utgör en väsentlig del av all verksamhet inom räddningsväsendet.
 • Kommunikationen är målinriktad och planmässig.
 • Kommunikationen är tillförlitlig, tydlig och sker i rätt tid.
 • Kommunikationen sker via flera kanaler och är interaktiv och jämlik.

Kärnbudskap

Genom räddningsväsendets gemensamma kärnbudskap formuleras räddningsväsendets riksomfattande strategiska mål och stöds uppnåendet av dem. Dessutom stärker de gemensamma kärnbudskapen bilden av ett enhetligt räddningsväsende.

 • Alla har ansvar för säkerheten i vardagen och för egen beredskap.
 • har beredskap att skydda befolkningen under alla förhållanden.
 • I räddningsväsendets tjänster beaktas riskerna och förändringarna i omgivningen.
 • Vi behandlar alla lika oberoende av kön, identitet eller bakgrund.

Räddningsväsendet kommunicerar med hela samhället

För att kommunikationen ska ha så stor effekt som möjligt bör man beakta målgruppernas och de berörda gruppernas behov vid planeringen och genomförandet av kommunikationen. I kommunikationen bör alltid såväl interna som externa målgrupper och berörda grupper beaktas.

De viktigaste målgrupperna för räddningsväsendets kommunikation är

 • den egna personalen
 • myndigheter och partner som räddningsväsendet samarbetar med
 • befolkningen
 • medierna
 • de politiska beslutsfattarna och den offentliga förvaltningen.