Hoppa till innehåll

Kontrollera alltid innan du börjar fylla i anmälan att du har alla obligatoriska (*) bilagor. Bilagorna anges i punkt 2. Bifoga bilagorna. Om du vill kan du skriva ut en tom blankett, gå då till slutet av blanketten och välj Skriv ut.

Lagar, skyldigheter och anvisningar

Rättslig grund:

Räddningslagen (379/2011), 6 §, 7 § och 8 §

En brasa eller annan öppen eld får inte göras upp om Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand eller om förhållandena på grund av torka, vind eller någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar. Kontrollera vilka brand- och vindvarningar som Meteorologiska institutet har utfärdat innan du tänder elden, t.ex. på adressen  https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/varningar.

Med iakttagande av särskild försiktighet får yrkesmässig hyggesbränning på skogsmark utföras enligt en särskild hyggesbränningsplan under tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen som är förtrogen med hyggesbränning i praktiken  (Räddningslagen 379/2011 7 §). Bifoga planen som bilaga i början av blanketten.

Den lokala räddningsmyndigheten kan av grundad anledning förbjuda öppen eld inom räddningsväsendets område eller inom en del av det för viss tid. Ett beslut om detta ska fattas och tillräcklig information ska ges om beslutet.

Den som gör upp öppen eld ska alltid ha markägarens tillstånd.

Hygges- eller halmbränning och eld där rökutvecklingen är avsevärd ska alltid anmälas till kommunens räddningsmyndighet. Annan öppen eld behöver inte anmälas.

För befolkningsskyddsförseelse kan utdömas böter om någon

  • uppsåtligen eller av oaktsamhet gör upp öppen eld när varning för skogsbrand eller gräsbrand har utfärdats eller om förhållandena på grund av torka, vind eller någon annan orsak är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar,
  • utför hyggesbränning på skogsmark utan tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen,
  • åsidosätter skyldigheten att anmäla hygges- eller halmbränning eller annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd till räddningsverket.

Avfallshanteringsföreskrifter och byggnadsordningar 

  • Kontrollera om det är tillåtet att bränna trädgårdsavfall i din egen kommun. Ta reda på vilka begränsningar i fråga om förbränning av trädgårdsavfall som ingår i avfallshanteringsföreskrifterna i ditt område och i byggnadsordningen i din kommun/stad.

Avgifter

Avgiftsfri. Merparten av räddningsverkens tjänster och tillsynsåtgärder är avgiftsbelagda enligt 96 § i räddningslagen (379/2011). De lokala räddningsverkens priser finns här.

Inlämning av anmälan

På elektronisk väg: Fyll i anmälan och klicka på ”Skicka”. De obligatoriska fälten är markerade med en asterisk (*).

Per post: Anmälan kan även skickas per post. Fyll i anmälan och skriv ut den. Kom ihåg att skicka med alla obligatoriska bilagor. Skicka anmälan till det lokala räddningsverket i det område som anmälan gäller. De lokala räddningsverkens adresser finns här.

Om du vill ha en tom blankett kan du gå till slutet av blanketten och klicka på Skriv ut.