Tillbaka

Nytt projekt för att utarbeta anvisningar för egen beredskap för undantagsförhållanden

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2024 10.26
Pressmeddelande

I ett projekt som inrikesministeriet inlett ska det utarbetas anvisningar för räddningsplaner och för ibruktagande, användning, underhåll och inspektioner av skyddsrum. Anvisningarna riktar sig till aktörer som arbetar med befolkningsskydd och räddningsplaner. Syftet med anvisningarna är att förtydliga lagstiftningen om dessa.

I projektet, som leds av inrikesministeriet, ska det utarbetas anvisningar för egen beredskap för undantagsförhållanden. Genom anvisningarna förtydligas skyldigheterna enligt lagstiftningen och förenhetligas olika aktörers verksamhetsmodeller när det gäller räddningsplanering och skyddsrum. Anvisningarna främjar räddningsverksamheten under undantagsförhållanden och beredskapen för den och stöder räddningsverkens tillsynsuppgift.

− I den utredning om skyddsrum som blev klar i höstas konstaterades att det finns behov av anvisningar som förtydligar lagstiftningen. Det nya projektet svarar på detta behov. Vid utarbetandet av anvisningarna utnyttjar vi tidigare utredningar, kompetensen hos sakkunniga vid de organisationer som deltar i projektet och också erfarenheter av befolkningsskydd från bland annat Ukraina, säger projektchef Ira Pasi från inrikesministeriet.

Anvisningarna gäller räddningsplaner samt ibruktagande, användning, underhåll och inspektioner av skyddsrum. Anvisningarnas målgrupp är aktörer som arbetar med befolkningsskydd och räddningsplaner, till exempel husbolag, byggnadsägare och räddningsmyndigheter.

Projektet främjar regeringsprogrammets mål att kunnandet när det gäller den egna beredskapen stärks i alla befolkningsgrupper.

Utmaningar bland annat i planerna för ibruktagande och användning av skyddsrum och i tillsynsarbetet

För närvarande finns det brister i kompetensen i anslutning till skyddsrum hos alla aktörer, och det finns inga eller endast bristfälliga riksomfattande anvisningar. 

I utredningen om skyddsrum konstaterades att de aktörer som arbetar med skyddsrum inte hade utfört sina uppgifter på det sätt som lagstiftningen förutsätter. Planer för ibruktagande och användning av skyddsrum hade gjorts sällan eller så var de bristfälliga. Det är inte klart även för de räddningsmyndigheter som utför tillsynsarbete vad räddningsplanen ska innehålla i fråga om skyddsrum. Det finns inte heller någon allmän anvisning om utarbetande av räddningsplaner.

Arbetet med att bereda projektet har pågått vid inrikesministeriet sedan ingången av året. Projektet består av tre sektioner med medlemmar från olika organisationer. Sektionernas arbete inleds i mars. Anvisningarna ska vara klara i slutet av 2025.

Mer information:
Ira Pasi, projektchef, tfn 029 548 8603, fornamn.efternamn@gov.fi 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram

Det senaste