Hoppa till innehåll

Avsikten med brandsyner är att stöda aktörernas egen beredskap och tillse att räddningslagen 379/2011 (bara på finska) följs. Helsingfors stads räddningsverk utför periodiska brandsyner i objekt i enlighet med planen för förebyggande av olyckor (bara på finska). Brandsynen utförs enligt auditeringsmodellen för den egna beredskapen. I brandsynen ska delta en part, såsom definierad i förvaltningslagen 434/2003 11 §, till exempel en ägare, innehavare, verksamhetsidkare eller en direkt inför dem ansvarig person som ansvarar för säkerhetsfrågor. Räddningsmyndigheterna ska säkras tillgång till alla utrymmen och ges möjligheten att bekanta sig med alla nedanstående dokument.

Brandsynens innehåll

Brandsynen utförs enligt auditeringsmodellen för den egna beredskapen. Brandmyndigheterna föreslår att man på förhand utför en självutvärdering av nivån på den egna beredskapen innan brandsynen i enlighet med auditeringsmanualen för egen beredskap. Auditeringen består av en utvärdering av verksamheten i vilken ingår behandling av dokument, utförande av en stickprovsliknande rundtur samt en granskning av de delområden som auditeringsmodellen anger. Auditeringsmodellen för egen beredskap omfattar följande delområden:

 • Säkerhetsledning
 • Olycksriskhantering
 • Dokument i anknytning till säkerhet
 • Konstruktiv brandsäkerhet
 • Säkerhetsteknik
 • Säkerhetskommunikation och -kompetens

Brandsynen kontrollerar att byggnadens ägare och innehavare samt verksamhetsidkare för sin del har skött förebyggandet av bränder och andra farosituationer, har förberett sig på att skydda människor, egendom och miljön i farosituationer, har förberett sig på att släcka bränder och på att utföra andra egenhändiga räddningsåtgärder, sett till att det finns säkrade utgångar i fall av brand eller andra farosituationer samt för att underlätta räddningsverksamheten, samt i övrigt uppfyllt de skyldigheter som räddningslagen 379/2011 kap 2 och 3 förutsätter.
 Under brandsynen ska man beroende på verksamhetens natur framställa följande dokument:

 • Räddningsplan och andra dokument kring säkerheten (utredning över utrymningssäkerhet, verkställighetsplan för utrymningssäkerheten, säkerhetsutredning, anmälan om ringa hantering och upplagring av farliga kemikalier, anmälan om teknisk användning, hantering och upplagring av flytgas i ringa skala, explosionsskyddsdokument och räddningsplan för offentliga tillställningar)
 • Service- och underhållsprogram (utrustning för primärsläckning, brandvarnare, brandlarmanläggningar, automatiska brandlarms- och släckningsanläggningar, automatiska branddörrar, system som används för markering av utgångar och belysning, rökventilationsanläggningar, maskiner och apparater i skyddsrummet)
 • Protokoll över de periodiska brandsynerna (automatiska brandlarms- och släckanordningar, ventilationssystem, eldstäder och rökkanaler, elanordningar, olje- och bränsletankar)
 • Intyg över inredningens antändlighetsklass

Dokumenten kan framställas i elektronisk form.

Efter brandsynen bereds de berörda parterna möjlighet till ett skriftligt hörande. I praktiken innebär detta att man inom två veckor sammanställer ett hörandeprotokoll över brandsynen, där man antecknar de centrala observationer som gjorts under brandsynen. Detta protokoll skickas till de berörda parterna, som ombeds bemöta de observationer som antecknats i protokollet. Man förhandlar om hörandetidens längd i samband med synen med den brandinspektör som gör brandsynen. Svaret ska skickas till brandinspektören i fråga per e-post inom hörandetiden. Räddningsmyndigheten ger anvisningar för åtgärdande av eventuella brister som upptäckts vid brandsynen redan under hörandetiden. Underlåtenhet att lämna in genmäle är inget hinder för att saken ska kunna avgöras.
Ifall den uppdagade bristen eller det felaktiga förfarandet ger omedelbar risk för brand eller annan olycka, har räddningsmyndigheten rätt att vid behov omedelbart avbryta verksamheten och förordna nödvändiga åtgärder för att förebygga olyckor utan hörandetid. Förordnandet ska följas omedelbart. 
Efter hörandetidens slut skickar brandinspektören ett beslutsprotokoll, där svaren från de berörda parterna beaktas. Om de brister som upptäckts inte har åtgärdats redan under hörandetiden, beordrar brandinspektören att bristerna ska åtgärdas och ger en tidsfrist för detta. Denna tidsfrist förlängs endast av mycket motiverad anledning. Efter tidsfristen utförs eftertillsyn antingen som en eftersyn på plats eller som dokumenttillsyn. Metoden för eftertillsynen nämns i beslutsprotokollet. Till protokollet med förordnandet bifogas alltid en besvärsanvisning utifrån förvaltningsprocesslagen 586/1996.
Ifall förordnandet har försummats kan räddningsmyndigheten använda administrativa tvångsmedel (vite eller tvångsutförande) för att korrigera situationen. Ifall kännetecknen på räddningsförseelser utifrån räddningslagen 379/2011 106 § uppfylls kan räddningsmyndigheten lämna en begäran om förundersökning till polisen.
När du skickar handlingar (t.ex. fotografier, anmälningar, granskningsrapporter) till räddningsverket i Helsingfors behandlas de som myndighetens offentliga handlingar. Till myndighetens offentliga handlingar hör exempelvis beslut som räddningsverket fattat och handlingar som lämnats in till oss för behandling av ett ärende. Var och en har rätt att få information om myndigheters offentliga handlingar.

Avgifter för tillsyn

Största delen av räddningsverkets tillsynsarbete (inklusive periodiska brandsyner) är avgiftsbelagd. En förteckning över tillsynsavgifterna finns här (bara på finska).
I samband med besöket efterfrågas följande uppgifter som behövs för faktureringen:

 • Brandsyneobjektets fullständiga namn enligt handelsregistret eller skatteförvaltningens FO-register
 • Brandsyneobjektets FO-nummer (eller personbeteckning om objektet inte har något FO-nummer)
 • Brandsyneobjektets adress
 • SAP-kundnummer, ifall ett sådant är känt
 • Faktureringsadress, ifall den avviker från brandsyneobjektets adress (Obs! Även FO-nummer, om fakturan skickas till en disponentbyrå eller motsvarande)
 • EDI-kod (en kod med åtta tecken med vars hjälp man identifierar en fakturas avsändare och mottagare)

Läs mer

Räddningslagen 379/2011 (bara på finska)

Anvisningar för förberedelser inför brandsyn

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.