Hoppa till innehåll

Vårt samhälle är sårbart och därför bereder och förbereder vi som säkerhetsmyndighet oss för såväl störningar och undantagstillstånd i normala förhållanden som undantagsförhållanden, som i värsta fall kan bero på en väpnad konflikt.

Samhälleliga, teknologiska, ekonomiska, miljömässiga och politiska förändringar påverkar vår verksamhetsmiljö. Det har skett en grundläggande förändring i Finlands och Europas säkerhets- och verksamhetsmiljö, som kräver den heltäckande beredskap inom ekonomi, mental kristålighet, försörjningsberedskap, intern säkerhet, cybersäkerhet, hybridpåverkan och kritisk infrastruktur enligt modellen för övergripande säkerhet.

Beredskap för problem orsakade av störningar görs på förhand så att vi i krissituationer så effektivt som möjligt kan skydda människor, egendom och olika samhällsfunktioner från allt som hotar dem. Beredskapsåtgärderna består bland annat av beredskapsplanering, kontinuitetshantering, förberedelser, utbildning och beredskapsövningar.

Helsingfors är vårt lands administrativa, ekonomiska, kulturella och transportcentrum. Det är livsviktigt för hela Finland att säkerställa verksamheten i huvudstaden i alla slags säkerhetssituationer. Beredskap att säkra befolkningen och livsviktiga samhällsfunktioner är en central del av denna beredskap och räddningsverkets arbete.

Beredskapen skapas i samarbete med statens och stadskoncernens olika sektorer, affärsverk och aktiebolag samt med företag, inrättningar, fastighetsägare och medborgare som omfattas av egen beredskap. Enligt lagen ska ägare och innehavare av byggnader, idkare av industri- och affärsverksamhet, sektorerna, affärsverken och övriga samhället ställa beredskap för åtgärder som används för att skydda personer, egendom och miljön i objektet.

Beredskapsplanering

Tryggandet av kontinuiteten i räddningsverkets verksamhet, det vill säga kontinuitetshanteringen är en strategisk och operativ verksamhet, vars syfte är att sköta den egna serviceproduktionen, det vill säga de lagstadgade uppgifterna, på ett så störningsfritt sätt som möjligt, så att samhällets funktionsförmåga kan säkerställas även vid störningar och undantagstillstånd.

Beredskapsplaneringen är en process, som används för att identifiera hot anslutna till olika slags säkerhetssituationer samt deras påverkan på organisationens uppgifter och verksamhet samt för att trygga den egna funktions- och prestationsförmågan på bästa möjliga sätt. Genom att planera på förhand säkerställer man också förmågan att kontrollerat återgå till normalläge.

Tryggandet av kontinuiteten i räddningsverkets verksamhet samt dess försörjningsberedskap är kopplade till normalförhållanden, störningar och undantagstillstånd. Vid normala förhållanden ligger beredskapen på normal nivå och vi förbereder oss för störningar och undantagstillstånd. Vid störningar och undantagstillstånd höjer vi vår beredskap och förbereder oss för att trygga våra kritiska funktioner samt för att prioritera vår verksamhet.

Läs mer:

Helsingfors stads räddningsverks beredskapsplan: Allmänna arrangemang för beredskap, försörjningsberedskap och kontinuitetshantering.