Hoppa till innehåll

Räddningsplaner

En räddningsplan är en plan av åtgärder för egen beredskap och genomförande av dem i en byggnad eller ett objekt och deras verksamhet. Enligt räddningslagens 15 §, byggnadens eller objektets innehavare ansvarar för att en räddningsplan görs upp. Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om de objekt för vilka en räddningsplan ska göras upp.

Räddningsplanen ska innehålla, enligt räddningslagens 15 §, en redogörelse för

  • slutsatserna av bedömningen av faror och risker,
  • säkerhetsarrangemangen i byggnaden och de utrymmen som används i verksamheten,
  • olycksförebyggande anvisningar och förhållningsregler för olyckssituationer och farliga situationer till boende och andra personer,
  • eventuella andra åtgärder i anslutning till objektets egen beredskap.

Förutom det innehållskrav som anges i 15 § 2 mom. i räddningslagen ska även avvikande användning av ett objekt och tillfälliga ändringar i användningssättet vid behov beaktas i räddningsplanen.

Räddningsplanen ska hållas uppdaterad och nödvändig information om den ska ges till invånare och anställda i byggnaden eller objektet i fråga samt till andra som är skyldiga att delta i verkställigheten av räddningsplanen.

Räddningsplanen är avsedd för boende och användare av byggnaden eller platsen. Planen ger information om vilka risker som identifierats relaterade till verksamheten, hur de är tänkta att förebyggas och hur man förbereder sig för dem samt hur man planerat agera vid en olycka.

Exempel på riskbedömningsblankett (SPEK, pdf, på finska)

Räddningsplan för företag och anläggningar samt handlingsanvisningar (på finska)

 

Utredning om utrymningssäkerhet

Med basen av räddningslagens 18 och 19 §, ska verksamhetsutövaren upprätta en utredning om utrymningssäkerhet på sjukhus, vårdhem och annan anstaltsvård, slutna kriminalvårdsanstalter och andra liknande anläggningar samt i service- och stödlägenheter som är anordnade i form av en bostad, och i liknande bostadshus där boendes funktionsförmåga är sämre än vanligt.

Utredningen om utrymningssäkerhet är en redogörelse för hur byggnaden används, människors nedsatta, begränsade eller onormala funktionsförmåga och andra faktorer som påverkar utrymningssäkerheten beaktas vid förberedelser för brand eller annan olycka och i utrymningsarrangemangen, så att de boende och personer som vårdas kan lämna tryggt vid brand eller annan farlig situation, självständigt eller med hjälp.

Utredning om utrymningssäkerhet bör utföras innan verksamheten påbörjas. Enligt räddningslagens 20 § bedömer räddningsmyndigheten utifrån utredningen om utrymningssäkerheten uppfyller kravet i räddningslagens 18 § att boende och personer som vårdas, kan lämna tryggt vid en brand eller annan farlig situation självständigt eller med hjälp.
 

Guide för utredning om utrymningssäkerhet (SPEK, pdf)

Utredning om utrymningssäkerheten (del A) (pdf)

Utredning om utrymningssäkerheten (del B) (pdf)