Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Finland skickade bussar som är avsedda för skoltransporter till Ukraina

Onsdagen den 7 december skickade Finland iväg bussar till Ukraina. Avsikten är att bussarna ska vara till hjälp vid skoltransporter för ukrainska barn och unga. Donationen är en del av EU:s solidaritetskampanj. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat uppskattningsvis 5,7 miljoner skolbarn i Ukraina efter att många skolor har förstörts i bombningar.
Pressmeddelande inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59

Det nordiska samarbetet inom civil beredskap är nu viktigare än någonsin

Ministrarna med ansvar för frågor som gäller civil beredskap eller deras ställföreträdare från Danmark, Sverige, Norge, Island och Finland träffades i Reykjavik den 2 december i det så kallade Hagasamarbetets tecken. Finland representerades vid mötet av inrikesministeriets statssekreterare Akseli Koskela.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57

Statsrådet fastställde de riksomfattande strategiska målen för räddningsväsendet 2023–2026

I målen beaktas de nationella, regionala och lokala behoven av räddningsväsendets tjänster samt olycksriskerna. Syftet med målen är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster ordnas på ett högklassigt, enhetligt och kostnadseffektivt sätt. Målen träder i kraft den 1 januari 2023.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.12.2022 14:30

Finansiering för ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen, för beredning av en ökning av antalet räddningsmän och för utveckling av polisens IKT-verksamhet

I den fjärde tilläggsbudgeten för 2022 föreslår regeringen en tilläggsfinansiering på sammanlagt 9,0 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde och en finansiering på 6,0 miljoner euro utanför ramen för ett pilotprojekt med stängsel vid östgränsen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.10.2022 13:54

Finland skickade bistånd inom energisektorn till Ukraina

Den 24 november skickade Finland mer bistånd inom energisektorn till Ukraina där biståndsbehovet är stort. Den här gången skickades elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer. Tidigare under hösten skickades 28 strömtransformatorer till Ukraina.
Pressmeddelande arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04

De största tilläggen inom inrikesministeriets förvaltningsområde är för stängsel vid östgränsen och räddningsväsendet

I den kompletterande budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen sammanlagt cirka 217 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2022 13:32
lastning av långtradare.

Finland sände reservkraftaggregat och medicinsk utrustning till Ukraina

Under oktober–november har Finland fortsatt att skicka civilt materialbistånd till Ukraina. Den 18 oktober skickades en långtradare med reservkraftaggregat som det finns ett stort behov av i Ukraina. I början av november skickades två långtradare med personlig skyddsutrustning. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2022 14:24

Brandskyddsfondens innovationspris beviljades för ett beslutsstödssystem

Brandskyddsfondens innovationspris gick till beslutsstödssystemet inom räddningsväsendet, DΞSSA, som är under utveckling. Innovationen hjälper att fatta beslut genom att analysera insamlad information och gör det möjligt att använda väl underbyggd information i beslutsfattandet. Systemet bidrar också till att rikta de begränsade resurserna och förbättrar effektiviteten inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2022 16:52

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Kuba

Finland skickade två experter inom internationell räddningsverksamhet till Havanna i Kuba för att stödja utbildningen av lokal personal för räddning ur rasmassor. Experterna avreste från Finland måndagen den 31 oktober.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 31.10.2022 15:31
Lämna ditt utlåtande och påverka

Inrikesministeriets förordningar om beslutet om räddningsväsendets servicenivå samt om vissa uppgifter inom välfärdsområdet och regionförvaltningsverket skickades på remiss

Den ena förordningen gäller beslut om räddningsväsendets servicenivå och den andra välfärdsområdets uppföljnings- och bedömningsskyldighet och regionförvaltningsverkets expertbedömning.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.10.2022 10:39

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor