Tillbaka

Finland sänder en expert för att stödja Ukraina i beredskapen inför CBRN-hot

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.3.2024 9.52
Pressmeddelande
Lisa Haster

Ukraina har via EU:s civilskyddsmekanism begärt hjälp med beredskapen inför kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot. Finland svarar på begäran genom att sända en expert som ska delta i EU:s internationella team.

Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap ERCC (Emergency Response Coordination Centre), som är underställt Europeiska kommissionen, har samlat ett internationellt team för att stödja Ukraina i kartläggningen av och beredskapen inför CBRN-hot (chemical, biological, radiological, nuclear).

En del av de experter som sänds till uppgiften arbetar i Ukraina och en del i Polen. Den finländska experten ska delta i ett team som arbetar i Polen.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning. Bistånd lämnas till exempel vid naturkatastrofer samt katastrofer och olyckor som orsakats av människan, när landets egna räddningsresurser inte räcker till.
 
Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Genom EU:s civilskyddsmekanism kan vilket land som helst begära bistånd, om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap, som är underställt Europeiska kommissionen, samordnar biståndet. Det bistånd som lämnas via civilskyddsmekanismen grundar sig på nationella resurser. Biståndet kan vara till exempel experthjälp, hjälp i form av räddningsformationer eller materiellt bistånd.
 
Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut och ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken och för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet
tfn 050 456 4477, fornamn.efternamn@gov.fi

Matti Inkeroinen, tf. samordnare för internationell räddningsverksamhet, Räddningsinstitutet
tfn 0295 453 547, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi

Det senaste