Tillbaka

Lägesbildsverksamheten inom och ledningen av räddningsverksamheten förtydligas genom nya förordningar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.4.2024 10.39 | Publicerad på svenska 10.4.2024 kl. 8.54
Pressmeddelande

Förordningar som preciserar ledningen av och lägesbildsverksamheten inom räddningsverksamheten trädde i kraft den 4 april 2024. Förordningarna svarar mot regeringsprogrammets mål om att stärka beredskapen inför olyckor och störningssituationer och om att inrätta enhetliga lednings- och lägescentraler inom räddningsmyndigheterna.

Inrikesministeriets och regionförvaltningsverkens uppgifter när det gäller lägesbildsverksamheten inom räddningsväsendet preciseras genom att uppgifter, ansvar och arbetssätt enligt den gällande räddningslagen preciseras. I en förordning som gäller detta beaktas lägesbildsverksamheten inom den riksomfattande och internationella räddningsverksamheten och inom befolkningsskyddet. Målet är att bland annat förändringar och hot som gäller räddningsväsendet i fortsättningen ska kunna identifieras bättre än tidigare.

Innehållet i lägesbilden ska i fortsättningen uppfylla en minimikravnivå. Syftet med detta är att förenhetliga den riksomfattande lägesbildsverksamheten. Målet är att förbättra räddningsmyndigheternas ledning av räddningsverksamheten.

Helsingfors stad ansvarar för de riksomfattande arrangemangen för läges- och ledningscentraler inom räddningsväsendet

Välfärdsområdena och Helsingfors ansvarar även i fortsättningen lokalt för ledningen av och lägesbildsverksamheten inom räddningsverksamheten. Genom de aktuella förordningarna koncentreras det regionala ansvaret för arrangemangen för läges- och ledningscentraler från välfärdsområdena till fem räddningsverk som ansvarar för samarbetet inom räddningsverksamheten. De räddningsverk som ansvarar för samarbetet är i enlighet med indelningen i samarbetsområden räddningsverken på de fem orterna med ett universitetssjukhus. 

Den regionala och riksomfattande lägesbilden av räddningsväsendet eller arrangemangen för ledningscentraler behöver inte upprätthållas i alla välfärdsområden. Helsingfors stad ansvarar i fortsättningen för den riksomfattande lägesbilden av välfärdsområdenas räddningsväsende, arrangemangen för ledningscentraler och annan särskild beredskap i anslutning till den riksomfattande ledningen av räddningsverksamheten.

− Antalet omfattande, krävande och långvariga uppgifter inom räddningsverksamheten är litet. Bland annat av kostnadsskäl är det inte motiverat att i varje välfärdsområde upprätthålla beredskapen för den regionala och riksomfattande ledningen av sådana uppgifter inom räddningsväsendet, säger räddningsöverinspektör Tommi Luhtaniemi.

Välfärdsområdena deltar i ersättningen för de kostnader som föranleds Helsingfors stad av produktion av de riksomfattande arrangemangen för läges- och ledningscentraler.  Välfärdsområdena deltar också i ersättningen för de kostnader som föranleds de räddningsverk som ansvarar för samarbetet inom räddningsverksamheten av produktion av de regionala arrangemangen för läges- och ledningscentraler. 

Dessutom deltar välfärdsområdena i de kostnader som föranleds Helsingfors stad av det ansvar att ordna särskild beredskap för mottagande av internationellt bistånd som redan tidigare genom förordning ålagts staden. I praktiken innebär detta beredskap att ta emot internationellt bistånd vid räddningsinsatser till Finland och samordna biståndet på riksnivå.

Mer information:
Annika Parsons, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 279, fornamn.efternamn@gov.fi
Tommi Luhtaniemi, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 387, fornamn.efternamn@gov.fi

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram

Det senaste