Tillbaka

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar ändras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.4.2024 14.09
Pressmeddelande

Bestämmelser om brandskyddsanordningar finns i fortsättningen i en ny lag. Lagen om vissa brandskyddsanordningar ersätter den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna har dock förtydligats, uppdaterats och förenhetligats med andra motsvarande bestämmelser.

I lagen om vissa brandskyddsanordningar finns bestämmelser om kraven på brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar som installeras i byggnader samt om installations- och underhållsarbeten som gäller dessa anläggningar och om besiktningen av dem. Besiktning av brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar ska utföras innan anläggningen tas i bruk och därefter med tre års mellanrum. Nytt är att det i lagen föreskrivs om förnyad besiktning, om besiktningsorganet vid den periodiska besiktningen upptäcker allvarliga brister i anläggningen.

I den nya lagen föreskrivs det också om granskning av och service på handbrandsläckare samt om gransknings- och servicearbeten. En handbrandsläckare ska granskas med två eller ett års mellanrum beroende på var handbrandsläckaren är placerad. Granskningsskyldigheten gäller inte handbrandsläckare som skaffats till hemmen, men det rekommenderas att även de granskas regelbundet.

Lagen innehåller dessutom bestämmelser om de allmänna kraven på brandskyddsanordningar som ska släppas ut på marknaden.

Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagen den 19 april 2024. Lagen träder i kraft den 1 januari 2025.

Mer information:
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, fornamn.efternamn@gov.fi
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, fornamn.efternamn@gov.fi 

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram

Det senaste