Tillbaka

Slutrapporten från förstudien om räddningsväsendets skyddsutrustning har blivit klar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.3.2024 13.30
Pressmeddelande

Den 30 mars 2023 inledde inrikesministeriet en förstudie för att kartlägga nuläget och utreda utvecklingsbehoven i fråga om räddningsväsendets skyddskläder. I förstudien kartlades också behoven att utveckla räddningsväsendets uniformer. I projektet identifierades 11 åtgärder för att utveckla skyddsutrustningen inom räddningsverksamheten och sex åtgärder för att utveckla räddningsbranschens uniformer.  

Räddningsarbetet förutsätter lämpliga skyddskläder 

Utgångspunkten för förstudien är Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Enligt det som skrivits in i planen inleds ett utrednings- och utvecklingsarbete som gäller räddningsbranschens utrustning i samarbete med aktörer inom branschen. Målet är att man vid upphandlingen av utrustning inom branschen bättre än för närvarande ska beakta kroppsmåtten för alla som arbetar inom räddningsverksamheten för att utrustningen ska vara lämplig och säker.

- Det är viktigt att se till att man beaktar kraven på den skyddsutrustning som används i räddningsarbetet och till exempel den belastning som utrustningens material utsätts för. På så sätt kan man förbättra säkerheten i arbetet, säger Tiina Snellman, chef för strategi- och styrningsenheten vid inrikesministeriet och ordförande för förstudieprojektet. 

Behov av att utveckla skyddsutrustningen inom räddningsverksamheten

I projektets slutrapport betonas arbetsgivarens ansvar för att skaffa och förse arbetstagaren med sådan ändamålsenlig utrustning som uppfyller kraven och passar användaren. Utrustningen ska vara korrekt dimensionerad för användaren: kroppens proportioner och mått är olika hos olika människor och detta bör beaktas när utrustning väljs för att arbetet ska kunna utföras effektivt och tryggt. 

Man bör också överväga nationella lösningar för att uppnå en mer jämlik ställning mellan räddningsverken när det gäller tillgång till och upphandling av utrustning. I praktiken innebär detta en utredning om hur ett centraliserat upphandlingsförfarande kan genomföras nationellt och vilka besparingar det kan medföra. Dessutom ska konkurrensutsättning av avtalet om uniformer genomföras 2025. Därför bör mer konkreta utvecklingsbehov som gäller utrustningen samlas in och beaktas vid tillverkningen, säger Snellman.

Ytterligare information:
Tiina Snellman, chef för strategi- och styrningsenheten, tfn 0295 488 638, fornamn.efternamn@gov.fi
Outi Salo, specialsakkunnig, tfn 0295 488 539, fornamn.efternamn@gov.fi

Det senaste