Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet för bekämpning av skogsbränder i Grekland

Genom beslut av inrikesministeriet sänder Finland 50 räddningsarbetare till Grekland för att hjälpa bekämpa terrängbränder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för räddningsarbetarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.7.2022 11:05

Digitala tjänster för effektivare brandsyn och annat förebyggande av olyckor

Räddningsväsendet får ett nytt nationellt datasystem för förebyggande av olyckor. Syftet med anskaffningen är att effektivisera, förenhetliga och öka transparensen i processerna för förebyggande av olyckor, dataöverföringen och verksamhetssätten inom räddningsväsendet samt att gör e-tjänster tillgängliga för kunderna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.7.2022 12:05

Den första nationella strategin för strålningsmätning har blivit klar

Målet med strategin är att Finland ska ha beredskap att hantera olika nödsituationer med strålrisk samt att förbättra beredskapen för strålningsmätning för att trygga ett fungerande samhälle och dess vitala funktioner.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.6.2022 15:45

Den reviderade lagen om anordningar inom räddningsväsendet skickades på remiss

Inrikesministeriet har skickat ett utkast till lag om vissa brandskyddsanordningar på remiss. Den nya lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Lagens struktur ska förtydligas och vissa bestämmelser lyftas upp från förordningsnivå till lagnivå. 
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2022 15:14

Brasor får inte tändas när det råder varning för skogs- eller gräsbrand

Undantag beviljas inte för midsommarbrasor. Inrikesministeriet uppmanar alla att kontrollera det lokala läget gällande varning för skogs- eller gräsbrand i väderleksrapporten eller på webbplatsen för Meteorologiska institutet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.6.2022 13:44
Överst i mitten står FN:s logo, med texten Sustainable Development Goals nedan.

Ansvarsrapporteringen synliggör inrikesförvaltningens arbete för hållbar utveckling

Inrikesförvaltningens första ansvarsrapporter är klara. Rapporterna omfattar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt ansvar inom förvaltningsområdet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.6.2022 12:00
Mikko Jalo.

Mikko Jalo har inlett sitt arbete som inrikesminister Mikkonens specialmedarbetare

Mikko Jalo har inlett sitt arbete som inrikesminister Krista Mikkonens specialmedarbetare. Jalo ansvarar för ministerns kommunikation och medierelationer samt för frågor som gäller räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.6.2022 12:47

Hjälpen till Ukraina har varit hela Finlands gemensamma insats

Finland stöder Ukraina som är utsatt för den ryska invasionen, både nationellt och genom Europeiska unionen. Utöver det ekonomiska bistånd som utrikesministeriet beviljat har Finland via EU:s civilskyddsmekanism hittills sänt civil hjälp till Ukraina och närområdena till ett värde av mer än två miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2022 12:44

Finland skickade läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina

Finland skickade materiellt bistånd i form av läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina den 16 maj. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). Enligt Europeiska kommissionen behövs det i Ukraina för närvarande mest bland annat läkemedel, bränsle, reservkraftaggregat och vattenreningstabletter.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 14:23

Beredningen av regionala riskbedömningar inleds i enlighet med en ny anvisning

Utgångspunkten är att de regionala riskbedömningarna bereds inom räddningsområdena med beaktande av indelningen i välfärdsområden. Det finns en särlösning för Nyland och det utarbetas en gemensam riskbedömning för Nyland. Målet är att riskbedömningarna blir klara vårvintern 2023. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 11:30

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor