Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 12:12
Polisen får tilläggsfinansiering för förebyggande verksamhet med inriktning på barn och unga
I tilläggsbudgeten föreslår regeringen att polisen ska få en tilläggsfinansiering på tre miljoner euro för förebyggande verksamhet. En central målgrupp för den förebyggande verksamheten är barn och unga.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 27.5.2021 12:53
Finland skickar materialhjälp till Nepal för hantering av det svåra coronaläget
Finland skickar materialhjälp till Nepal via EU:s civilskyddsmekanism på grund av det svåra covid-19-läget i landet. Finlands materialhjälp består av munskydd, visir, skyddshandskar och skyddsrockar.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.5.2021 17:35
Utkast till handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsväsendet på remiss
Inrikesministeriet har sänt utkastet till handlingsplan för jämställdhet och likabehandling inom räddningsväsendet på remiss. Målet för handlingsplanen är en räddningsbransch som främjar jämställdhet och likabehandling på ett aktivt, planmässigt och långsiktigt sätt. Utkastet till handlingsplan är på remiss från den 24 maj till den 30 juni 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 24.5.2021 15:38
Målet är att Finland ska vara världens tryggaste land för alla människor och människogrupper
Torsdagen den 20 maj godkände statsrådet redogörelsen för den inre säkerheten och överlämnade den till riksdagen för behandling. Målet för redogörelsen är att alla människor och människogrupper i Finland ska få leva i ett allt tryggare land.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 20.5.2021 13:30
Endast små tillägg till finansieringen av säkerhetsmyndigheternas grundläggande verksamhet
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna överlämnades till riksdagen vid statsrådets allmänna sammanträde den 12 maj. Anslagsnivån för inrikesministeriets förvaltningsområde förblir under 1,5 miljarder euro per år under ramperioden 2022–2025.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 12.5.2021 14:20
Förstudie om reformen av räddningslagen på remiss
Utredningspromemoriorna från de arbetsgrupper som har utrett behovet av ändringar i räddningslagen har sänts på remiss från inrikesministeriet. Genom en förstudie bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Dessutom utredde man vilka lagändringar utöver det så kallade Sote100-lagpaketets ändringar som behövs som en följd av att organiseringsansvaret för räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 8.4.2021 11:19
Finland skickar materialhjälp till Indien för hantering av det svåra coronaläget
Den 11 maj skickar Finland materialhjälp till Indien via EU:s civilskyddsmekanism eftersom landets hälsovårdskapacitet har blivit överbelastad på grund av det svåra covid-19-läget. Finlands materialhjälp består av syrgasflaskor och saturationsmätare.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 11.5.2021 12:07
Inrikesministeriet har inlett en undersökning av en olycka i samband med byggnadsbrand i Kerimäki
Inrikesministeriet har tillsatt en undersökningskommission för att utreda en byggnadsbrand i Kerimäki den 1 maj 2021. En person som hör till en avtalsbrandkår skadades allvarligt i branden.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 4.5.2021 16:28
Tjernobyl var en vändpunkt i utvecklingen av strålningsövervakningen
I avhandlingen beskrivs utvecklingen av strålningsövervakningen från kärnvapenprov på 50-talet till nutid. Avhandlingen visar betydelsen av Tjernobylolyckan för utvecklingen av strålningsövervakningen.
Räddningsväsendet, 27.4.2021 9:21

Ensihoitajat ja ambulanssi

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag