Tillbaka

Räddningsverkets år 2023 präglades av terrängbränder och bostadsmässan

Utgivningsdatum 5.1.2024 11.39
Pressmeddelande
Sipoon pelastusasema

Det första året för Räddningsverket i Östra Nyland som en del av Östra Nylands välfärdsområde är över. Det gångna året präglades av bland annat byggprojekt, terrängbränder samt bostadsmässan i Lovisa.

 – I januari invigde vi halvordinarie brandkårens nya räddningsstation i Lappträsk, i oktober den nya räddningsstationen i Sibbo. Även Lovisa håller äntligen på att få en ny station, konstaterar räddningsdirektör Peter Johansson nöjt.

Byggandet av Lovisa nya räddningsstation ska inledas våren 2024 och stationen blir klar hösten 2025.

 – De nya stationernas läge vid goda trafikförbindelser gör vår verksamhet allt effektivare, och personalen får de ändamålsenliga och hälsosamma lokalerna som de behöver. Det är väldigt viktigt för oss.

Dessutom planeras under de kommande åren en ny station i södra Sibbo för att svara på behoven i det växande området.

Två brandbilar utanför en räddningsstation.
Lappträsk nya räddningsstation invigdes i januari 2023.

Terrängbränder och stormar sysselsatte

– Räddningsverksamhetens funktionsberedskap förbättrades fint med hjälp av nya brandmanstjänster och den yrkeskunniga personal som vi har anställt för dem, konstaterar räddningschef Mika Kynsijärvi om det gångna året. Nya stationer – både byggda och planerade – är viktiga för personalen.

Ingen omkom vid bränder i Östra Nyland under år 2023. Räddningsverksamheten hade sammanlagt 2492 uppgifter, vilket är 225 mera än året innan.

Antalet uppgifter i anslutning till trafikolyckor var 300, vilket är ett normalt antal (301 år 2022). Larm från automatiska brandlarmanläggningar kontrollerades 296 gånger (283 år 2022).

Den största uppdragsklassen var än en gång första insats-utryckningar, 481 stycken. Första insatsen betyder att det till akutvårdens uppdrag skickas en brandbil som kommer snabbast till platsen och som har personal som är särskilt utbildad inom första hjälp. Personalen kan inleda vården i väntan på att ambulansen anländer. Oftast är det fråga om avtalsbrandkårers (mer bekant frivilliga brandkårer) enheter.

Antalet terrängbränder var rekordstort särskilt under maj-juni, då det var mycket varmt och terrängen var torr. Under hela året var antalet terrängbränder totalt 115 (92 år 2022). Antalet skadebekämpningsuppdrag var också dubbelt så stort som året innan, 340 (165 år 2022). Det här beror speciellt på att antalet stormdagar var större än vanligt. Det ledde till att räddningsverket fick i uppdrag att röja träd som fallit på vägen.

Årets största skogsbrand bröt ut i Kankböle i Mörskom den 15 maj.

 – I det blåsiga vädret spred sig branden till nästan 40 hektar terräng. Tiotals personer från fyra räddningsverk var med och släcka branden. De var från områdets avtalsbrandkårer, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten, minns Mika Kynsijärvi. Många frivilliga från avtalsbrandkårerna samt lokala aktörer och invånare skötte om proviantering, underhåll av utrustningen och annat stöd.

Öppen skogsglänta där terrängen ryker.
Skogsbranden i Mörskom i maj var områdets största i mannaminne.

Uppdragen inom akutvården minskade

År 2023 larmades akutvården till sammanlagt 12 637 uppdrag, vilket är cirka 500 färre än året innan. De mest brådskande uppdragen i kategorierna A och B var sammanlagt 4483 till antalet, vilket är cirka 35 procent av alla uppdrag.

Sammanlagt 40,5 procent av uppdragen var så kallade x-klassens uppdrag. Det här innebär att patienten inte har förts till sjukhuset med en ambulans, utan att hen till exempel har fått vård på plats eller uppmanats att söka sig till vård självständigt. Den relativt jämna årliga ökningen av dessa uppdrag bröts i fjol (år 2022 var 43,8 procent av uppdragen klass x).

Vid Borgå räddningsstation togs i slutet av året 2023 i bruk två nya akutvårdsenheter, alltså ambulanser.

 – Den största skillnaden jämfört med tidigare modeller är elassisterade bårar, berättar tf. akutvårdschef Jukka Lehtola. Bårarna minskar den fysiska arbetsbelastningen för akutvårdare samt förbättrar ergonomin och patientkomforten

Nödcentralsverkets anvisning för uppdragshantering inom akutvården förnyades i november 2023. Anvisningen ger nödcentralsoperatören större beslutsrätt när det gäller att förmedla uppdrag.

 – Målet är att uppdraget som förmedlas till akutvården bättre skulle motsvara det verkliga behovet och å andra sidan att den som behöver hjälp skulle hänvisas till rätt slags hjälp redan i första skedet. I slutet av året följde räddningsverket upp hurudana konsekvenser den nya anvisningen har för akutvårdens verksamhetsmiljö. Arbetet fortsätter under 2024, säger Lehtola.

Två akutvårdare står utomhus. Den ena talar i en radiotelefon.
Akutvården deltog under hösten i en storolycksövning till havs.

Säkerhetskommunikation på bostadsmässan i Lovisa

Uppgiftsområdet för riskhantering vidtog år 2023 sammanlagt 4870 tillsyns-, rådgivnings- och behandlingsåtgärder. Självutvärderingsblanketter för brandsäkerhet i småhus skickades till 2863 fastigheter. Andelen returnerade blanketter var en berömlig 97 procent.

År 2023 gjordes sammanlagt 52 brandutredningar. Av dessa överskred fyra den officiella utredningströskeln, det vill säga branden ledde till egendomsskador på över 200 000 euro, dödsfall eller svåra personskador.

Sammanlagt 52 evenemang och utbildningar i anslutning till säkerhetskommunikation ordnades i samarbete med avtalsbrandkårerna. Med hjälp av dem nåddes uppskattningsvis 4171 personer, vilket är fyra procent av invånarna i området.

Det största enskilda evenemanget som bjöd på möjligheter till säkerhetskommunikation var räddningsverkets deltagande i bostadsmässan i Lovisa i juli-augusti. Stämningen var somrig, och särskilt brandvarnare och annan brandskyddsutrustning i hemmen diskuterades med mässbesökarna. Med barn och unga var temat naturligtvis mobiltelefoner – närmare sagt att ringa nödsamtal och 112 Suomi-applikationens funktioner.

– När det gäller olycksförebyggande tjänster uppnådde vi de uppställda målen, berättar riskhanteringschef Tomi Pursiainen. Under år 2023 intensifierade vi samarbetet inom välfärdsområdet, i synnerhet med vuxensocialarbetet.

En ny nämnd inledde sitt arbete

För välfärdsområdet inrättades en nämnd för beredskap och säkerhet, som övertog ansvaret för beslut om räddningsverkets frågor från den tidigare regionala räddningsnämnden. Nämnden sammanträdde åtta gånger, och diskussionerna vid mötena har varit livliga.

De viktigaste frågorna som behandlats har varit räddningsverkets beslut om servicenivån för åren 2024–26 samt anskaffningen av ett oljebekämpningsfartyg till Lovisa. Dessutom har nämnden vid flera möten fått en aktuell översikt över säkerhetssituationen i Östra Nyland.

Det senaste