Tillbaka

Sotningsreformen har gått enligt planerna – inga betydande ändringar i priserna, tillgången eller kvaliteten på sotning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.1.2022 11.12
Pressmeddelande 5/2022

Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform som trädde i kraft 2019. Enligt utredningen finns det för närvarande inget behov av att ändra bestämmelserna om sotning i räddningslagen.

Utredningen till riksdagen baserar sig på observationer som gjorts av den uppföljningsgrupp för sotningsreformen som inrikesministeriet tillsatt och på den utredning som inrikesministeriet beställt av Östra Finlands universitet. I uppföljningsgruppens observationer ingår resultaten av de uppföljningsenkäter om sotningsreformen som Finlands Egnahemsförbund lät göra bland sina medlemmar 2019, 2020 och 2021.  

Sotningstjänster anlitas på samma sätt som tidigare

Det har funnits en tillräcklig tillgång till sotningstjänster, och byggnadsägare anlitar tjänsterna på samma sätt som tidigare. Enligt resultaten av Egnahemsförbundets enkät för 2021 ligger genomförandet av sotning på 2019 års nivå. Dessutom har användarna av sotningstjänster i allmänhet varit nöjda med den service de fått. 

Priserna på sotning har stigit, men ändringarna har varit små och priserna är fortfarande rimliga också utanför tätorterna. Det har också kommit nya företag till branschen och antalet deltagare i utbildningen för sotare ökar.

Bland annat dokumentationen och marknadsföringen behöver utvecklas

Det uppskattas att sotningen av byggnader har minskat något efter lagstiftningsändringarna, och intervallen mellan sotningarna har förlängts i vissa fall. Sotningsföretag har brister i marknadsföringen av sotningstjänster och i prisinformationen. Enligt resultaten av Egnahemsförbundets enkät upplevdes beställningen av sotning hösten 2021 vara något svårare än tidigare. 

- Tillgången till uppgifter om sotningspriser innan beställningen görs har förbättrats något under de tre åren, men mycket återstår att utveckla. Den som beställer sotning kan bidra till utvecklingen genom att alltid på förhand fråga priset, säger Katja Keränen, ekonomi- och utvecklingschef vid Finlands Egnahemsförbund.

Även den dokumentation av sotningen som ges till kunden bör ytterligare förbättras. Av dem som svarade på Egnahemsförbundets enkät 2021 uppgav 39 procent att de fått muntlig respons av sotaren. Största delen av responsen var anvisningar om hur eldstaden ska användas. Var fjärde respondent hade inte fått sotningsintyg från sotaren.

Sotarnas felanmälningar är viktiga med tanke på brandsäkerheten

Sotningsföretagen underrättar alltmera sällan räddningsverken om sådana fel som de upptäcker i eldstäder eller rökkanaler och som medför brandrisk. Sotarnas skyldighet att underrätta räddningsverket om brandrisk måste fullgöras bättre än för närvarande. 

Man måste informera om sotningen aktivt för att de som anlitar sotningstjänster ska komma ihåg att beställa sotningen regelbundet, försäkra sig om sotningspriset redan innan de beställer tjänsten och kräva att få ett sotningsintyg och inte bara en räkning. För att verksamheten inom branschen ska bli enhetligare bör sotningsbranschen ta en större roll i att utveckla branschen och främja utförandet av sotning.

Verkställigheten av lagstiftningsändringarna pågår fortfarande delvis eftersom sotningsföretagen och fastighetsägarna inte helt har tillägnat sig de nya tillvägagångssätten efter det att distriktssotningen upphörde. Dessutom ser man de långsiktiga effekterna av sotningsreformen först senare.

Ytterligare information:

Jaana Rajakko, överingenjör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@govsec.fi
Katja Keränen, ekonomi- och utvecklingschef, Finlands Egnahemsförbund, tfn  040 566 8875, katja.keranen@omakotiliitto.fi

Inrikesministeriets utredning om sotningsreformens konsekvenser publiceras i statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto under början av våren 2022 på finska och svenska.

Den 10 mars 2022 länk tillfogad: Inrikesministeriets utredning om sotningsreformens konsekvenser : Utredning till riksdagen

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00