Tillbaka

De största tilläggen inom inrikesministeriets förvaltningsområde är för stängsel vid östgränsen och räddningsväsendet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.32
Pressmeddelande

I den kompletterande budgetpropositionen för 2023 föreslår regeringen sammanlagt cirka 217 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. 

Beredning av en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning och fortsatt materialbistånd till Ukraina

För inrikesministeriets omkostnader föreslås det ett tillägg på 0,4 miljoner euro, genom vilket behovet av tilläggsresurser för styrningen av välfärdsområdenas räddningsväsenden tillgodoses. Till statsbudgeten för nästa år föreslås det ett anslag på cirka 60 miljoner euro som hänför sig till lagerhållning med avseende på kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot (CBRN) i enlighet med EU:s civilskyddsmekanism. Avsikten är att anslaget ska fås från EU och att det helt och hållet ska stå utanför budgetramen. Ett CBRN-projekt kommer att inledas om EU beviljar anslaget. Det föreslås ett tillägg på 0,51 miljoner euro till Räddningsinstitutet för beredning av en ökning av antalet personer som genomgår räddningsutbildning. För civilt materielbistånd till Ukraina med anledning av kriget föreslås det ett tillägg på 5 miljoner euro. Till takorganisationen för frivillig räddningsflygverksamhet, Suomen Lentopelastusseura, föreslås det ett tillfälligt understöd på 0,2 miljoner euro för 2023.

”De senaste dagarna har Ryssland ytterligare trappat upp sina attacker mot civila mål i Ukraina. Något slut på det grymma kriget finns inte i sikte och därför kommer hjälpbehovet att kvarstå. Som civilt materialbistånd till Ukraina har Finland skickat bland annat reservkraftaggregat, mediciner och utrustning för nödbostäder. Vi fortsätter att skicka bistånd utifrån Ukrainas önskemål. Jag hoppas att finländarnas vilja att hjälpa kommer att förbli stark”, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

”Räddningstjänster är viktiga både under normala förhållanden och i kristider. I den kompletterande budgetpropositionen fortsätter regeringen att bereda sig på att fördubbla antalet utbildningar för räddare för att lösa bristen på räddare i Finland”, konstaterar minister Mikkonen. 

Gränssäkerheten stärks genom ett stängsel vid östgränsen

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås det 139 miljoner euro för byggnadskostnaderna för första fasen av stängslet vid östgränsen. Ett pilotprojekt för stängslet kommer att inledas med det anslag på 6 miljoner euro som beviljades i den fjärde tilläggsbudgeten för 2022. De erfarenheter som pilotprojektet ger kommer att utnyttjas i projektets senare skeden.

”Regeringen föreslår finansiering för nästa år i enlighet med Gränsbevakningsväsendets förslag. Det har också funnits ett samförstånd om finansieringen vid riksdagspartiernas parlamentariska möte. Avsikten är att med finansieringen inleda byggandet av ett stängsel längs en del av östgränsen utifrån erfarenheterna från pilotprojektet. Gränsbevakningsväsendet bedömer att det stängsel som ska byggas vid kritiska ställen längs gränsen märkbart ökar gränssäkerheten, särskilt i situationer med hybridpåverkan där man försöker utöva påtryckning på Finland genom omfattande invandring”, säger inrikesminister Mikkonen.

Tillägg till polisen för beredskap och verkställande av ny lagstiftning

Till polisen föreslås det ett tillägg på 1,5 miljoner euro för beredskap. Det föreslås 1,21 miljoner euro för de ekonomiska konsekvenserna av reformen av körkortslagen enligt regeringens proposition och 0,191 miljoner euro för de ekonomiska konsekvenserna av regeringens proposition om transport av farliga ämnen. 

Tillägg till Gränsbevakningsväsendet för förberedelse inför Natomedlemskap

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås det 1,2 miljoner euro på grund av behovet av ett tillägg som hänför sig till Finlands kommande Natomedlemskap. Anslagsbehoven vid andra ämbetsverk inom förvaltningsområdet ska behandlas i samband med den första tilläggsbudgeten för 2023.

Ytterligare information
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, kati.korpi@govsec.fi
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern) 

Det senaste