Hoppa till innehåll

Vår expertgrupp erbjuder vägledning om förebyggande av olyckor vid planläggnings-, planerings- och byggskedet samt säkerställande av förutsättningarna för räddnings- och släckningsverksamhet.

1. Planläggningsskedet

I planläggningsskedet tar räddningsmyndigheten ställning till bland annat förutsättningarna för räddnings- och släckningsverksamhet, räddningsvägsarrangemang och behovet av släckvatten.

2. Planeringsskedet

Räddningsmyndighetens godkännande av planerna

Godkännandet av planerna sker via Lupapiste. Planeraren har en skyldighet att meddela till räddningsmyndigheten när en brandteknisk plan väntar i Lupapiste för att bli stämplad.

Räddningsverken samarbetar med byggnadstillsynen och använder sig av gemensamma anvisningskort vid vägledning av planeringen i Helsingfors. Läs mer om Topten-praxis för byggande (endast på finska).

Primärsläckningsutrustning

Primärsläckningsutrustningen väljs med beaktande av verksamhetens, användarnas och lokalernas behov. Lokalernas storlek och form påverkar hur många släckare som behövs. Därutöver bör man vid valet beakta

 • släckningsmedlets lämplighet för verksamheten som utövas i lokalerna,
 • släckarnas släckningseffekt (brand- och effektklasser),
 • släckarnas lämplighet för lokalernas väder- och miljöförhållanden (bland annat temperatur, fukt, vibration) samt
 • risken för olovlig användning, förebyggande av den och minskande av skador som orsakas av den.

Närmare uppgifter finns i anvisningarna för placering av primärsläckningsutrustning i byggnaden (endast på finska).

Säker placering av avfallskärl

Avfallskärl och -tak är vanliga objekt för anlagda bränder. Man behöver hindra elden från att sprida sig till byggnader antingen med tillräckliga säkerhetsavstånd eller konstruktionslösningar. Läs mer i anvisningarna om placering av avfallskärl (endast på finska).

Planering och genomförande av fasta släckvattenrör

Byggnaden ska utrustas med fasta rör som är avsedda för förflyttning av släckningsvatten

 1. i utrymmen som ligger ovanför ingångsnivån, när avståndet mellan byggnadens ingångsnivå och golvet på den översta våningen är mer än 24 meter.
 2. i utrymmen som ligger under ingångsnivån, när avståndet mellan byggnadens ingångsnivå och källarvåningen är mer än 14 meter.

Läs mer på i Helsingfors räddningsverks anvisningar om släckvattenrör (endsast på finska).

Utrymmesbehov för bårtransport

Utrymmesbehovet för bårtransport inuti bostaden (600 mm x 2 600 mm) baseras på RT-kortet Paarikuljetuksen tilantarve RT 103117. Vi bårtransport ska man beakta att man kan komma in i varje bostad med bår. Båren ska kunna få plats att bäras obehindrat inomhus.

Planering och genomförande av räddningsväg

En räddningsväg är en körväg eller annan förbindelse som räddningsfordonen och akutvårdsenheterna kan använda för att komma tillräckligt nära byggnaden och tillgång till släckningsvatten vid nödsituationer. I planeringen ska man beakta förutsättningarna för brandsläckning och räddning av människor i byggnaden och dess närhet. Läs räddningsvägsanvisningarna som räddningsverken i Nyland har utarbetat tillsammans (endast på finska).

Räddningsväsendets utrustning

Byggarnas och planerarnas rådgivningsteam sköter vägledning och rådgivning rörande brandteknisk utrustning för nya och saneringsobjekt. Välj en kontaktperson enligt områdesindelningen och kontakta i första hand den brandinspektör som stämplat brandsäkerhetsplanen.
Räddningsverkets tjänster innefattar bland annat

 • brandlarmanläggning och nödcentralförbindelse för nya eller saneringsobjekt
 • objektskort
 • avlägsnande av brandlarmanläggning och/eller nödcentralsanslutning från en byggnad som lämnas i bruk
 • demontering av utrustningen i samband med rivning av byggnaden
 • utrustningens urkopplingsärenden
 • objektskort och nyckelförvaringsärenden för befintliga objekt.

Läs mer på sidan Räddningsväsendets utrustning.

Rökventilation

Rök ska kunna avlägsnas från alla utrymmen direkt eller via andra utrymmen. I regel är rökventilationen tillräcklig om den kan skötas via fönster, luckor eller dörröppningar som kan öppnas för hand. Av motiverat skäl kan man kräva att röken avlägsnas exempelvis med hjälp av rökkontrollspjäll eller rökventilationsfönster.

Mer information om planering av rökventilation finns på RT-kortet RT 103310 Rakennusten savunhallinta ja savunpoistolaitteistojen kunnossapito eller anvisningen RIL 232-2020 Rakennusten savunhallinta – Suunnittelu, toteutus ja ylläpito. Läs också byggnadstillsynens anvisning Savunpoisto rakennuksista (endast på finska).

Läs mer: Rakennustietokauppa (endast på finska)

Räddare på hög höjd i en lyftpallbil.

Myndighetsnätet förnyas

Tillhörandet till VIRVE ska säkerställas i byggnader och konstruktioner samt trafik- och servicetunnlar där risken för människors säkerhet är större än sedvanligt. Tillhörande till myndighetsnätet ska säkerställas i synnerhet i byggnadens huvudsakliga användningsutrymmen och passager samt trapphus. Dessutom ska tillhörandet säkerställas för hissar avsedda för räddnings- och släckningsarbete, brandlarmanläggnings-, sprinkler- och rökventilationscentraler samt deras passager. Här finns anvisningar för planering och installation av VIRVE i samband med nybyggnation (endast på finska).

Mer information om hur man skapar inomhustäckning för myndighetsnätet och myndighetskommunikationsservicen finns på webbplatsen för Suomen Erillisverkot oy.

Gemensamma skyddsrum

De gemensamma skyddsrummen är bergskyddsrum som är reserverade för personer inom bostadsaktiebolag eller företag, ämbetsverk och anstalter. I Helsingfors har man i flera områden byggt gemensamma bergskyddsrum istället för byggnadsspecifika skyddsrum. Dessa skyddsrum är huvudsakligen planerade för fastigheter som finansierat av det gemensamma skyddsrummet. Detta innebär att de gemensamma skyddsrummen i allmänhet inte har skyddsplatser reserverade för senare tillbyggnadsprojekt.

3. Byggskedet

På byggarbetsplatser är det särskilt utmanande att skapa en säkerhetskultur, eftersom det nästan alltid finns flera företag som arbetar där samtidigt och många olika arbetsgivares personal. När byggnaden dessutom fortfarande är i byggarbetsplatsskedet finns inte de slutliga konstruktiva och utrustningsbaserade säkerhetsarrangemangen som ett skydd för byggarbetarnas arbete. Mer information om säkerhet på byggarbetsplatser finns i anvisningarna om brandsäkerhet för byggarbetsplatser med byggnader på över 12 våningar (endast på finska).

Särskild brandsyn

Särskild brandsyn (som nuförtiden heter utlåtande om ibruktagande av en byggnad eller en del av en byggnad) utförs vid behov på byggarbetsplatsen innan byggnadens ibruktagningsbesiktning. Den utförs av räddningsmyndigheten, medan ibruktagningsbesiktningen utförs av byggnadstillsynsmyndigheten. Läs i anvisningarna när en särskild brandsyn behövs (endast på finska).

Vid brandsynen kontrolleras i synnerhet att byggnaden med tillhörande gårdsplan överensstämmer med beslutet om byggnadstillstånd samt eventuell brandteknisk plan och att förutsättningarna för släcknings- och räddningsverksamhet är tryggade. Dessutom bör förebyggande och bekämpning av anlagda bränder tas i beaktande. Läs anvisningarna för särskild brandsyn som upprättats för arbetsledare (endast på finska). Observera även räddningsvägsanvisningarna (endast på finska).

Läs mer

Rakentamisen Topten-käytännöt (på finska)
Rakennustietokauppa (på finska)
Suomen Erillisverkot Oy (på finska)

På följande sidor finns information konstruktiv brandsäkerhet. Observera att innehållet gäller alla Finlands räddningsverk. Vid frågor rörande Helsingfors kan du kontakta våra experter.

Rakenteellinen paloturvallisuus

Sivu avautuu myöhemmin. Pelastusviranomainen ohjaa kaavoittajia ja rakennushankkeeseen ryhtyviä rakenteelliseen paloturvallisuuteen sekä pelastus- ja sammutustoiminnan edellytyksiin liittyen.

Aurinkopaneelit

Sivu avautuu myöhemmin. Aurinkopaneeleihin liittyy järjestelyjä, jotka on huomioitava pelastustoiminnan turvaamiseksi.

Sähköautojen latauspaikat

Sivu avautuu myöhemmin. Pelastustoiminnan edellytysten varmistamiseksi on suositeltavaa toteuttaa sähköautojen latauspaikkoihin liittyviä turvallisuuskäytäntöjä.

Väestönsuoja uudisrakentamisen yhteydessä

Sivu avautuu myöhemmin. Rakennusluvan myöntämä viranomainen voi pelastusviranomaista kuultuaan myöntää helpotuksia väestönsuojan vaatimuksista.

Pelastustoimen laitteet

Pelastuslaitos tarjoaa paloilmoittimiin, sammutuslaitteistoihin, kohdekortteihin ja avainsäilöihin liittyviä palveluita.

Experter på konstruktiv brandsäkerhet

Kuvassa on Helsingin kartta, joka on jaettu pohjoiseen, itäiseen, eteläiseen ja läntiseen osaan. Pohjoiseen kuuluu mm. Oulunkylä, Pakila ja Malmi. Itään kuuluu mm. Itäkeskus, Mellunkylä, Östersundom, Vuosaari, Herttoniemi ja Laajasalo. Etelään kuuluu mm. Kallio. Länteen kuuluu mm. Kaarela, Haaga, Töölö ja Lauttasaari. Pasilasta sekä Kampista osa kuuluu etelään ja osa länteen.

Områdesindelning för rådgivningsteamet för konstruktiv brandsäkerhet.

Se zoombar karta och kontaktuppgifter till experter.

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.