Tillbaka

Lyft blicken från platsen mot de gemensamma utmaningarna

Utgivningsdatum 8.12.2023 12.32 | Publicerad på svenska 14.12.2023 kl. 11.10
Pressmeddelande
Två brandmannastudenter lastar ur en bil.
Eleverna vid Helsingfors räddningsskola tränar i en autentisk miljö.

Räddningskommendör: I Finland finns två högklassiga läroanstalter inom räddningssektorn. Båda behövs verkligen, och båda har föreslagits få tilläggsfinansiering.

Under den senaste tiden har räddningsutbildningen samt relationerna mellan Räddningsskolan i Helsingfors och Räddningsinstitutet i Kuopio och deras tilläggsfinansiering diskuterats livligt i offentligheten. Räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka tog ställning till saken i en kolumn (5.12.2023) och konstaterade att räddningsväsendets utmaningar nu finns på andra håll än i utbildningen.

Regeringen föreslår betydande ekonomiska tillägg till räddningsutbildningen, även om Finland befinner sig i en väldigt svår ekonomisk situation. Jag håller med räddningsöverdirektören om att vi bör vara mycket glada över denna tilläggsfinansiering och lyfta blicken mot framtidens utmaningar.

I Finland finns två högklassiga läroanstalter inom räddningssektorn. Båda behövs verkligen, och båda har föreslagits få tilläggsfinansiering.

För närvarande studerar 228 personer vid Räddningsinstitutet. De kommer att utexamineras inom ett år. 25 av dem bor i Nyland under studierna, och åtta i Helsingfors. Räddningsverken i Nyland har för närvarande 25 lediga brandmanstjänster. Bara Helsingfors behöver 40 nya räddare före slutet av 2024 för att vi ska kunna åtgärda bristerna i beredskapen och öppna en ny räddningsstation.

Som jämförelse med antalet studerande från Nyland kan man konstatera att 29 av Räddningsinstitutets nuvarande studerande bor i Norra Savolax, 11 i Norra Karelen och 16 i Mellersta Finland. Även om uppgifterna baserar sig på bostadsorten under studierna, är de riktgivande i fråga om var de studerande framöver kommer att arbeta. Utifrån dessa uppgifter kan man konstatera att platsen för utbildningen har en betydelse och att Kuopio inte lockar tillräckligt många studerande från Nyland. Detta oroar i synnerhet räddningsverken i Nyland och motiverar behovet av båda utbildningsanstalterna.

Låt oss fokusera på de gemensamma utmaningarna

Räddningsöverdirektör Kohvakka konstaterade i tidningen Pelastustieto (5.12.2023) att en del vill göra utbildningen inom räddningsbranschen till ett regionpolitiskt tvisteämne. Själv har jag ofta lyft fram att hela räddningsbranschen borde fokusera på våra gemensamma utmaningar i stället för på tvister. Vi bör se till att tillräckligt många studerande söker till räddningsutbildningen, oavsett var den finns.

För att fördubbla räddningsutbildningen krävs mångdubbelt fler sökande jämfört med nuläget. Man ska inte fylla utbildningsplatser för att man är tvungen, utan alla studerande måste uppfylla branschens krav. I nuläget når vår bransch i praktiken inte alls studerande på andra stadiet. Vi förlorar alltså den målgrupp och de åldersgrupper som har allra störst potential för oss. Det här är en brist som vi genast måste åtgärda tillsammans med läroanstalterna och räddningsverken.

Räddningsskolan i Helsingfors utbildar räddningspersonal för hela landets behov

I den offentliga debatten har det förekommit felaktig information om Räddningsskolan i Helsingfors. Jag vill rätta till dessa felaktigheter.

Ett påstående har varit att ordnande av utbildningen med statlig finansiering på det sätt som Räddningsskolan i Helsingfors har föreslagit hotar jämlikheten på nationell nivå. En del har också misstänkt att Helsingfors stad styr Räddningsskolan genom sina egna resultatmål, vilket kan äventyra jämlikheten ytterligare. Det har också påståtts att en utbildning inom räddningsväsendet som håller jämn kvalitet över hela landet, följer läroplanen och jämlikt betjänar hela landet förverkligas endast om en enda aktör ansvarar för utbildningen.

I Finland finns tiotals yrkesläroanstalter som följer en nationell läroplan, och de genomför undervisningen enligt olika genomförandeplaner. Olika genomförandeplaner och arbetslivsorienterade studier är vardag i dagens läge. Även räddningsutbildningen bör förändras med tiden och tillåta skillnader i genomförandet, så länge kvaliteten inte försämras. Räddningsinstitutet har till uppgift att godkänna läroplanen för utbildningen.

I den offentliga debatten har man också hänvisat till den utvärdering av Räddningsskolan i Helsingfors som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) gjorde år 2022. Syftet med auditeringen var att utreda hur den yrkesinriktade grundutbildning som Räddningsskolan ordnar motsvarar de villkor som definieras i det verksamhetstillstånd som beviljats av inrikesministeriet. Utvärderingen lyfte fram styrkor och utvecklingsområden hos Räddningsskolan. Alla utvecklingsområden som nämndes i rapporten har genomförts.

Räddningsskolan i Helsingfors har bland annat samarbetat med yrkesinstitutet Stadin AO, som ägs av Helsingfors stad. Genom detta samarbete har vi fått tillgång till den kompetens och erfarenhet som finns hos Finlands största anordnare av yrkesinriktad grundutbildning, fortbildning, läroavtalsutbildning samt utbildning som handleder för examensutbildning. Genom detta starka partnerskap och samarbete har vi lyckats minska det administrativa arbetet och öka kostnadseffektiviteten. Vi fortsätter detta samarbete.

Räddningsutbildningen på svenska har diskuterats i flera år. Efter lång väntan ordnades en räddningskurs som regional utbildning i Vasa, och deltagarna utexamineras i december. Tyvärr kunde inte alla platser på kursen fyllas, och fältets behov kunde därför inte uppfyllas. Räddningsbranschen behöver regelbunden räddningsutbildning på svenska. För att få tillräckligt med sökande till kurserna bör man planera deras tidpunkter och platser tillräckligt långt in i framtiden.

Det har också cirkulerat felaktig information om finansieringen för Räddningsskolan i Helsingfors. Helsingfors stad har finansierat Räddningsskolans verksamhet sedan 1972, och den räddningspersonal som utexaminerats har sysselsatts direkt inom Helsingfors stads räddningsverk. I offentligheten har det felaktigt upprätthållits en bild av att det fortfarande är så, fastän staten ansvarar för Räddningsskolans finansiering. Med den statliga finansieringen utbildar Räddningsskolan i Helsingfors precis som Räddningsinstitutet framöver räddningspersonal för hela landets behov, men i synnerhet för Nyland och södra Finland, enligt Räddningsinstitutets läroplan. 

Helsingfors räddningsverk rekryterar nyutexaminerade på samma sätt som landets övriga räddningsverk. De färdiga räddare som anställs i Helsingfors får en särskild introduktion till huvudstadens särskilda krav och akutvård.

Ett fungerande samarbete mellan inrikesministeriets räddningsavdelning, Räddningsinstitutet, Räddningsskolan och räddningsverken är ryggraden i räddningsbranschen. I stället för motsättningar bör vi rikta vår blick och våra ansträngningar mot effektivare rekrytering av räddningspersonal i framtiden, upprätthållande av räddningsbranschens konkurrenskraft och branschens attraktivitet.

Jani Pitkänen
räddningskommendör
Helsingfors stads räddningsverk
050 4336 905
jani.pitkanen@hel.fi

Helsinki

Det senaste