Tillbaka

Egentliga Finlands räddningsverk vill utveckla avtalsbrandkårernas verksamhet genom att förnya deras avtal

Utgivningsdatum 14.12.2023 9.21
Pressmeddelande
.

Samarbetsavtalen mellan Egentliga Finlands räddningsverk och avtalsbrandkårer har överförts till Egentliga Finlands välfärdsområde 1.1.2023 som en följd av reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningstjänster. Syftet med de nya avtalen är att utveckla, trygga och stödja frivilligverksamheten ännu bättre i framtiden.

Den frivilliga sektorn har fungerat väl under årens lopp och ansträngningar har gjorts för att kontinuerligt utveckla den. År 2022 lanserades ett stort utvecklingsprojekt för frivilliga för att förbättra de frivilliga brandkårernas resultat. Detta projekt har väckt en önskan om att utveckla de nuvarande avtalen för att möta de nuvarande behoven.

Räddningsdirektör Vesa Halonen säger att syftet med att utveckla region- och brandkårsavtalen är att öka jämlikheten och förbättra avtalens transparens.

– Viljan att utveckla avtalen kommer från representanterna för de avtalsslutande brandkårerna. Jag är mycket nöjd med att det har varit möjligt att arbeta nära avtalsbrandkårer i beredningen av avtalen, säger Halonen.

Egentliga Finlands räddningsverk har inlett förberedelserna för avtalsförhandlingarna i början av sommaren 2023 och medlemmarna i avtalsförhandlingsgruppen inledde förhandlingarna i maj. I september hölls ett seminarium med tjänstemännen och medlemmarna i samarbetsgruppen för att diskutera utvecklingsbehoven för de nuvarande avtalen och för att utse en arbetsgrupp för att förbereda nya avtal. Arbetsgruppen har intensivt haft möten under hösten och förberett grunderna för avtalen i samarbete med räddningsverket och medlemmarna i de avtalsslutande parterna, med beaktande av tillgängliga ekonomiska resurser.

Pertti Tenhunen, ordförande för Egentliga Finlands regionavdelning av Finlands avtalsbrandkårers förbund, kommenterade att de befintliga avtalen har varat länge och att deras historia går tillbaka till kommuntiden i början av 2000–talet.

– Under de senaste åren har mindre ändringar och korrigeringar gjorts i avtalen i samarbete med några avtalsbrandkårer.

Tenhunen säger att förnyandet av avtalen har diskuterats under de senaste åren och nu är tidpunkten rätt, i och med andra förändringar.

– På våren, i år fattades beslutet om att förnya avtalen tillsammans med räddningsverket, och beredningen av nya avtal inleddes i samarbete med räddningsverket. Vi är övertygade om att vi i gott samarbete med räddningsverket i Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att kunna uppnå jämlika avtal för alla, vilket kommer att säkerställa en livskraftiga avtalsbrandkårer långt in i framtiden, säger Tenhunen.

Hannes Aaltonen, chef för Bjärnå FBK, anser att förnyade avtal skapar trygghet för framtiden och att det är mycket viktigt för dem som avtalsbrandkår, att anpassa sina avtal till dagens standard.

– På så sätt får brandkåren kontinuitet och en tydlig riktning för utvecklingen av sin verksamhet. Det skapar en tydlig säkerhet för framtiden, att luta sig mot Varha:s breda axlar, så att vi kan fortsätta att fokusera på att tillhandahålla kostnadseffektiva, hobbybaserade räddningstjänster i vår region.  Aaltonen säger att vi i Bjärnå vill vara säkra på att de nya avtalen ger alla avtalsbrandkårer  likvärdiga förutsättningar att fortsätta sin verksamhet åtminstone på nuvarande nivå.

Avsikten är att godkänna och underteckna det regionala avtalet i början av 2024, och de faktiska förhandlingarna kommer att äga rum med varje enskild avtalsbrandkår under år 2024.
För att kunna stödja och utveckla avtalsbrandkårer effektivare i framtiden måste gamla avtal sägas upp innan nya avtal ingås. Egentliga Finlands välfärdsområde kommer att säga upp de befintliga avtalen den 31.12.2023 med ett års uppsägningstid. Beslut om uppsägning av avtalen har fattats gemensamt.

Enligt Tarmo Martikainen, välfärdsområdesdirektör, är förnyelsen av kontrakten en fortsättning på det tidigare projektet.

– Egentliga Finland har starka och välfungerande avtalsbrandkårer. Utvecklingen av region- och brandkårsavtalen är en fortsättning på utvecklingsprojektet för avtalsbrandkårer 2022, som fokuserade på brandkårsföreningarnas livskraft. Målet är nu att utveckla avtal som kan trygga den lokala räddningsverksamheten och brandkårsföreningarnas livskraft.
 

Ytterligare information:

Räddningsdirektör Vesa Halonen tfn 044 755 2799, vesa.halonen@varha.fi 
Räddningschef Juha Virto tfn 050 377 1401, juha.virto@varha.fi

Varsinais-Suomi

Det senaste