Tillbaka

Information om räddningsverkens insatstider nödvändig för att förbättra verksamheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.11.2017 10.03 | Publicerad på svenska 8.11.2017 kl. 10.13
Pressmeddelande 116/2017

Regionförvaltningsverken har gjort en utredning om räddningsväsendets insatstider i hela Finland 2013–2016. Av utredningen framgår att räddningsverksamheten inte på alla håll lyckas börja inom den målsatta tiden, som på områden med de största riskerna är sex minuter från larmet. Längre insatstider än eftersträvat förekommer särskilt i de stora städerna.

Utredningen ingår i regionförvaltningsverkens tillsynsuppgift i fråga om räddningsväsendet. Någon lika omfattande utredning som täcker hela landet har inte gjorts tidigare.

– Utredningen ger oss en god lägesbild av hur målen för insatstiderna nås i olika delar av landet. Det är klart att räddningsverksamheten i dagens läge inte lyckas börja tillräckligt snabbt på alla håll. Det är mycket viktigt att veta när vi planerar överföringen av räddningsväsendet till landskapen från ingången av 2020. Utifrån det här materialet kan vi också följa landskapsreformens effekter på insatstiden, säger projektledare Taito Vainio.

Med insatstid avses tiden från det att en räddningsenhet tar emot larmet till det att räddningsväsendets första enhet anländer till olycksplatsen. Det har ställts upp mål för denna insatstid på olika områden i enlighet med risknivån. Risknivån bestäms enligt invånarantalet, våningsytan och antalet brådskande olyckor i området under de fem senaste åren. Avsikten är att räddningsväsendet i samband med reformen ska ta i bruk gemensamma mätare för hela landet som förutom insatstiden också kan följa effekterna av räddningsväsendets tjänster.

– Resultaten av den nu publicerade utredningen ger ännu inte en hel bild av situationen, eftersom man i utredningen endast har granskat responstiden men inte effekterna av räddningsverksamheten. I de stora städerna når man inte alltid de målsatta tiderna, men får däremot snabbt ut stora mängder materiel och yrkeskunnig personal. Innan definitiva slutsatser dras behövs det ytterligare vetenskapligt underbyggd kunskap om effekterna, framhäver inrikesminister Paula Risikko.

Regionförvaltningsverken svarar för tillsynen över räddningsverkens servicenivå och kan ingripa om det finns betydande brister i servicenivån. De tar inte ställning till metoderna, branschen måste själv komma med lösningar.

– Det är viktigt att inrikesministeriet, experterna vid regionförvaltningsverken och räddningsdirektörerna sinsemellan snabbt inleder en diskussion om hur bristerna ska åtgärdas. Åtgärder för att förbättra insatstiderna måste inledas omedelbart, konstaterar minister Risikko.

Beredskapstiderna vid brådskande räddningsuppdrag kunde förbättras (Regionförvaltningsverkets meddelande 8.11.2017)

Ytterligare information

Taito Vainio, projektledare, tfn 0295 488 423, taito.vainio@intermin.fi

Det senaste