Tillbaka

Finland skickar expert- och materialhjälp inom räddningsväsendet till Albanien på grund av jordbävningar och översvämningar

Räddningsinstitutetinrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.9.2019 14.06 | Publicerad på svenska 1.10.2019 kl. 10.57
Pressmeddelande 73/2019

Inrikesministeriet har inom ramen för Europeiska unionens civilskyddsmekanism beslutat sända expert- och materialhjälp till Albanien på grund av jordbävningar och översvämningar. Albanien har via EU:s civilskyddsmekanism begärt internationellt bistånd för att hantera läget. Finland deltar i civilskyddsmekanismen.

Finland sänder en expert från Finn Rescue Team (FRT), som utbildats för internationell räddningsverksamhet, till uppdrag inom ett EU-team. I EU-teamets uppgifter i området ingår bl.a. samordning av det internationella biståndet, logistik, informationshantering och analys. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för den expert som sänds ut.

Som materialhjälp sänder Finland 48 familjetält, 360 filtar och 1 000 liggunderlag. De albanska myndigheterna har begärt materialhjälp av andra EU-länder eftersom de skador som jordbävningen orsakat är omfattande, och översvämningarna till följd av kraftiga regn har förvärrat situationen ytterligare.

Jordbävningarna i Albanien har följts av flera efterskalv samt översvämningar orsakade av stormar och kraftiga regn. Dessa har orsakat omfattande skador, såsom jordskred samt att byggnader och broar har rasat.

Materialhjälpen sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsinsats. Inrikesministeriet har samarbetat med Försörjningsberedskapscentralen och Finlands Röda Kors vid anskaffningen och transporten av utrustningen. Europeiska kommissionen ersätter 75 procent av transportkostnaderna.

Finland är ett aktivt land när det gäller att sända experthjälp

Den internationella räddningsverksamheten består av att lämna bistånd till utlandet i enlighet med fördrag och lagstiftning och att ta emot sådant i Finland efter katastrofer eller olyckor som förorsakats av naturen eller människor när landets egna resurser inte räcker till. Finland är ett av de mest aktiva länderna inom EU:s civilskyddsmekanism när det gäller att sända experthjälp.

Inrikesministeriet beslutar om lämnande av bistånd. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen av experterna, rekryteringen och logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi (materialhjälp)

Ville-Veikko Pitkänen, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 050 439 1846, ville-veikko.pitkanen@pelastusopisto.fi (experthjälp)

Det senaste