Gå till aktuellt

Finlands färdigheter att lämna och ta emot internationellt bistånd förbättras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2017 13.01
Pressmeddelande 68/2017

Lagstiftningen om lämnande och mottagande av internationellt bistånd inom inrikesministeriets förvaltningsområde preciseras. Republikens president stadfäste lagändringarna den 28 juni.

Lagarna är en del av en helhet som också omfattar lagar inom utrikesministeriets och försvarsministeriets förvaltningsområden. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2017.

Avsikten med lagändringarna är att avlägsna lagstiftningsmässiga hinder för att Finland i olika situationer ska kunna lämna och ta emot internationellt bistånd. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde finns det många arrangemang både internationellt och inom EU som kan utnyttjas av polis-, räddnings- och gränsbevakningsmyndigheter för att lämna och ta emot bistånd för bekämpning och hantering av hot och risker som gäller den interna säkerheten. EU-medlemsstaterna har tillgång till exempel till unionens civilskyddsmekanism och till solidaritetsklausulen i fördraget om Europeiska unionens funktionsätt som förpliktigar medlemsstater att på begäran bistå med hjälp om en annan medlemsstat utsätts för en terroristattack eller drabbas av en naturkatastrof eller en katastrof som orsakats av människor.

Genom lagarna preciseras i synnerhet bestämmelserna om beslutsfattande som gäller lämnande och mottagande av internationellt bistånd, om assistans som myndigheterna i utlandet ger till varandra och om tjänstemännens rättigheter och skyldigheter i situationer som rör internationellt bistånd.

I lagarna ska föreskrivas om beslutsfattandet inom inrikesministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde. I den lag som hör till utrikesministeriets ansvarsområde finns bestämmelser om republikens presidents och statsrådets allmänna sammanträdes beslutsfattande och om hörande av riksdagen. Lagen innehåller också förfarandet för brådskande beslutsfattande på ministerienivå och förfarandet i brådskande fall som förutsätter militära maktmedel.

Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet kan i fortsättningen ge assistans i form av vapenmakt åt polisen utanför finskt territorium. Polisen kan alltså med hjälp av försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet använda också vapenmakt som utnyttjar krigsmateriel vid utförandet av ett polisuppdrag när det gäller internationellt bistånd. Ett sådant bruk av maktmedel är begränsat till bekämpning av terrorism.

Avsikten med lagändringarna är att säkerställa att den finländska tjänstemannens rättsliga ställning i internationella biståndsuppgifter inte är svagare än vid tjänsteutövning i hemlandet.

Mer om projektet (på finska)

Ytterligare information:

Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 254, tapio.puurunen@intermin.fi 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57
Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04