Tillbaka

Sotningsreformen har inte höjt priserna avsevärt, men intervallen mellan sotningarna har förlängts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2021 13.52
Pressmeddelande 106/2021
Sotare på taket.

Den sotningsreform som trädde i kraft år 2019 har inte avsevärt höjt sotningspriserna. Men däremot har intervallen mellan sotningarna förlängts en aning. Detta framgår av en utredning som inrikesministeriet beställde av Östra Finlands universitet. 

- Resultaten av den utredning som nu är färdig och de observationer som gjorts av inrikesministeriets uppföljningsgrupp inom ramen för sotningsreformen stöder varandra och är på samma linje, säger överingenjör Jaana Rajakko från inrikesministeriet.

Östra Finlands universitet utredde vilka konsekvenser ändringarna i sotningsbestämmelserna har haft för sotningsmarknaden och konsumentpriserna samt för hur fastigheterna fullgör sin sotningsskyldighet.   Östra Finlands universitets utredningsprojekt gick ut på att analysera sotningsföretags webbsidor och utvecklingen i fråga om byggnadsbränder och att genomföra en enkät med både sotningsföretag och räddningsverk som målgrupp.

- Utredningen visade att sotningsreformen verkställts rätt bra och att den inte haft några överraskande konsekvenser, konstaterar professor Anssi Keinänen från Östra Finlands universitet.

Sotningstjänsterna öppnades för konkurrens år 2019

Sotningstjänsterna reformerades i början av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen av det upphörde. Friheten att tillhandahålla sotningstjänster innebär att sotningsföretag nu får tillhandahålla sina tjänster utan geografiska begränsningar och prisreglering. Byggnadens ägare eller innehavare får skaffa sotningstjänsterna hos den företagare som han eller hon väljer, och jämföra sotningstjänsterna inom sitt område bland annat när det gäller priset. Sotningsföretagarna ska vid marknadsföringen av sotningstjänster iaktta bestämmelserna i konsumentskyddslagen.

Alla konsekvenserna av lagstiftningsreformen ser man först senare, men på basis av utredningen är det ändå möjligt att dra slutsatsen att sotningarna av byggnader fullgörs en aning sämre än tidigare. I praktiken syns detta i de förlängda intervallen mellan sotningarna. Antalet bränder som är förknippade med eldstäder och rökkanaler ligger dock på samma nivå som tidigare. Sotningsföretagen meddelar dock alltmera sällan till räddningsverken om de fel som de hittar i eldstäder och kanaler, trots att det inte har gjorts några ändringar i bestämmelserna om anmälningsskyldigheten.

Nivån på priserna på sotning har inte stigit avsevärt efter lagstiftningsreformen när man beaktar den allmänna inflationen. Å andra sidan innehåller sotningsföretagens webbsidor inte nödvändigtvis priserna på tjänsterna även om konsumenterna borde få veta priset på sotningstjänsten redan före tjänsten tillhandahålls.

Konkurrensen mellan sotningsföretagen har ökat i tätbebyggda områden

Efter att distriktssotningen upphörde har det kommit nya sotningsföretag till branschen. De nya företagarna är ofta sådana som tidigare arbetat som anställda hos ett sotningsföretag. Konkurrensen mellan sotningsföretagen har ökat mest i tätbebyggda områden. Sotningsföretagen är fortfarande små, men deras verksamhetsområden har utvidgats. I och med lagstiftningsreformen har en del av företagen ökat marknadsföringen av sina sotningstjänster. 
Sotningsföretagens åsikter om hur man lyckats med reformen är delade. Särskilt sotarna själva tycker att fastighetsägarna inte inser att de ansvarar för att beställa de sotare som ska sota eldstäder och rökkanaler regelbundet.  Räddningsverken ansåg i huvudsak att reformen är lyckad.

Informerandet om fastigheternas sotningsskyldighet måste förbättras

Man måste fästa större uppmärksamhet vid att främja sotningsbranschens attraktionskraft så att det finns tillgång till sotare och sotningstjänster överallt också i framtiden. Informationen om sådana fel som observerats vid sotningen och som orsakar brandrisk borde förmedlas vidare till räddningsverken bättre än för närvarande. Det behövs fortsättningsvis effektiv kommunikation om fastigheternas sotningsskyldighet.

Inrikesministeriet lämnar en skriftlig redogörelse till riksdagen om genomförandet av lagstiftningsändringarna och uppföljningen före utgången av 2021. Redogörelsen till riksdagen baserar sig på resultaten av Östra Finlands universitets utredning och på de observationer som uppföljningsgruppen för sotningsreformen gjort.  

Ytterligare information
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi
Anssi Keinänen, professor i lagstiftningsforskning, Östra Finlands universitet, tfn +358 50 4422 582, anssi.keinanen@uef.fi
 

Det senaste