Tillbaka

Krishanteringscentrets ställning förbättras genom ändring av lagen om civil krishantering

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 13.58 | Publicerad på svenska 4.10.2018 kl. 16.06
Pressmeddelande 112/2018

Krishanteringscentrets verksamhetsförutsättningar stärks, och rättigheterna och skyldigheterna för experter som kan skickas utomlands förtydligas. Regeringen lämnade den 4 oktober en proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagar som gäller civil krishantering. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2019.

- Genom reformen gör vi det lättare i synnerhet för personer med familj att söka sekretariatsuppgifter inom civil krishantering. Samtidigt förbättrar vi Finlands möjligheter att rekrytera de bästa experterna, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Genom att se över lagstiftningen bemöter man de ändringar som skett i civil krishantering. Finland deltar aktivt i insatser som leds av landets traditionella samarbetspartner inom civil krishantering - EU, OSSE och FN - och för närvarande också i koalitionen mot ISIL i Irak. Samtidigt arbetar allt fler finländare i internationella organisationers sekretariatsuppgifter. Dessutom har differentieringen mellan internationell räddningsverksamhet och civil krishantering fortsatt att öka.

Bestämmelserna om ersättningar förtydligas

Bestämmelserna om ersättning på grund av gällande förhållanden för personer som arbetar i uppgifter inom civil krishantering ska förtydligas. Med avvikelse från fältuppgifterna har det för sekretariatsuppgifter betalats samma ersättning på grund av gällande förhållanden även om städernas faktiska kostnadsnivåer avviker från varandra. Avsikten är att i fortsättningen definiera en separat ersättning på grund av gällande förhållanden för varje stad där sekretariatet finns genom att utnyttja utrikesministeriets utrikesersättningssystem.

De kostnader som föranleds av skolgång och dagvård för barn till de personer som arbetar vid sekretariat betalas i fortsättningen enligt utrikesministeriets ersättningssystem på basis av de faktiska kostnaderna. Reformen är viktig i synnerhet för kvinnor med familj som är klart underrepresenterade jämfört med ensamstående och män med familj i krishanteringsuppgifter.

Man ska dessutom förtydliga det system enligt vilket en kompletterande ersättning på grund av gällande förhållanden betalas till en person som arbetar i fältuppgifter med stöd av uppdragets verksamhetsområde för ogynnsamma förhållanden som inverkar på hälsan, säkerheten och trivseln.

Krishanteringscentret överförs administrativt till inrikesministeriet

Under beredningen bedömdes Krishanteringscentrets administrativa ställning och möjligheterna att utveckla centrets verksamhetsförutsättningar. Vid ingången av 2019 ska Krishanteringscentret, som för närvarande är en enhet inom Räddningsinstitutet, överföras administrativt till inrikesministeriet. I framtiden är inrikesministeriet Krishanteringscentrets förvaltningsämbete och ordnar centrets förvaltnings- och stödtjänster.

Uppgifter i anknytning till internationell räddningsverksamhet kommer också i fortsättningen att skötas vid Räddningsinstitutet i Kuopio. Civil krishantering och internationell räddningsverksamhet ska alltså administrativt sett avskiljas från varandra. Lagen om civil krishantering ska fortfarande tillämpas på anställningsförhållandet för personal som deltar i internationell räddningsverksamhet och på personalens ställning i biståndsverksamheten.

Ytterligare information:
Tapio Puurunen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 254, tapio.puurunen@intermin.fi

Det senaste