Tillbaka

Inrikesministeriet föreslår tilläggsfinansiering för polisens digitala lösningar, den totala budgeten blir en aning större

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.8.2018 13.49 | Publicerad på svenska 9.8.2018 kl. 16.23
Pressmeddelande 88/2018

Inrikesministeriet föreslår ett anslag på sammanlagt 1 485 miljoner euro för sitt förvaltningsområde 2019. Totalt är budgetförslaget 2019 nästan 10 miljoner euro större jämfört med den ordinarie budgeten för innevarande år.

Regeringen beslutade våren 2018 om den inre säkerhetens och migrationens resurser för 2019–2022. Inrikesministeriets budgetförslag för nästa år grundar sig till stor del på detta rambeslut. Trots det positiva rambeslutet utsätts omkostnadsanslagen för aktörerna inom den inre säkerheten fortfarande för påfrestningar som nu syns i inrikesministeriets budgetförslag som förslag som överskrider ramen. I regeringens budgetförhandlingar den 28–29 augusti ska man ännu behandla några förslag som är viktiga med tanke på den inre säkerheten och som inte beaktades i rambeslutet.

Tilläggsfinansiering till polisen för tekniska och digitala lösningar samt för materielanskaffningar

Polisens omkostnadsanslag ökades i rambeslutet från förra våren med 18 miljoner euro för 2019. Tilläggsresursen ska riktas till tryggande av den nuvarande servicenivån och kärnfunktionerna. Inrikesministeriet föreslår för hela polisväsendet (inklusive Skyddspolisen) ett anslag på sammanlagt 813 miljoner euro i budgeten för 2019.

Det anslagsbehov som överskrider ramen gäller i första hand såväl tekniska lösningar och materielanskaffningar i anslutning till utveckling av polisens operativa prestationsförmåga som utveckling av polisens egna verksamhetssätt med hjälp av digitalisering. Att brottsbekämpningen och övervakningen effektiviseras digitalt är en förutsättning för att polisen ska kunna utöva en effektiv proaktiv tillsyn och t.ex. utföra kontroller av bakgrundsinformation om människor, fordon eller föremål. Också mängden information i digital form som polisen behandlar och behovet av elektroniska tjänster både när det gäller de tjänster som tillhandahålls medborgarna och användarna inom polisen ökar hela tiden.

Anslagsbehoven inom verksamhetsfältet för den inre säkerheten påverkas dessutom av flera sådana lagändringar som håller på att behandlas eller som just har trätt i kraft och som har ekonomiska konsekvenser.

Utgifterna för migrationen minskar

För utgifterna för migrationen föreslår inrikesministeriet ett anslag på sammanlagt 193 miljoner euro för 2019. Detta är cirka 19 procent mindre jämfört med det innevarande året. Enligt uppskattning anländer ca 4 000 asylsökande till Finland 2019. Det är 3 000 mindre än uppskattningen för det innevarande året.

Förutom nya ansökningar behandlar Migrationsverket också nya ansökningar av dem som anlänt till landet tidigare, ansökningar som returnerats med stöd av Dublinförordningen samt ansökningar som returnerats från besvärsinstanser. Anslagsnivån enligt rambeslutet 2019 är otillräcklig när man beaktar antalet personer som för närvarande omfattas av mottagandet samt att det går långsamt att komma ur systemet för mottagande. På grund av detta föreslås ett tillägg på cirka 24 miljoner euro i budgeten för genomförande av mottagningstjänster för asylsökande.

Inrikesministeriet föreslår att flyktingkvoten höjs från nuvarande 750 personer till 1 050 flyktingar 2019. Förslaget hänför sig till den ändring av EU:s asylsystem som Europeiska rådet har dragit upp riktlinjer för. Dess mål är att flytta tyngdpunkten i att söka asyl från sökande av asyl över gränsen till gemensamma center i EU varifrån de som får asyl ska vidarebosättas till medlemsländer. De som kommer inom ramen för den nuvarande kvoten är i huvudsak syriska flyktingar som ska vidarebosättas och som kommer från Turkiet i enlighet med avtalet mellan EU och Turkiet. Genom att höja flyktingkvoten hjälper man de flyktingar som fyller kriterierna för internationellt skydd och som har det sämst ställt. Regeringen beslutar om flyktingkvotens storlek vid budgetmanglingen.

Passagerarantalen på Helsingfors-Vanda flygplats växer fortfarande

Till Gränsbevakningsväsendet föreslås ett anslag på 256 miljoner euro för 2019. I budgetförslaget ingår Gränsbevakningsväsendets och polisens gemensamma bedömning av vilka konsekvenser den allt snabbare utvecklingen av Helsingfors-Vanda flygplats har för säkerheten och smidigheten i synnerhet i trafiken över EU:s yttre gränser, samt ett anslagsförslag som gäller detta.

Tilläggsfinansiering föreslås dessutom för materiel- och materialanskaffningar för att förbättra Gränsbevakningsväsendets omedelbara beredskap och prestationsförmåga. I rambeslutet från förra våren ökades Gränsbevakningsväsendets omkostnadsanslag med 2,5 miljoner euro för 2019.

Tilläggsfinansiering för Räddningsinstitutets utbildningsverksamhet

Det föreslås anslagsökningar i budgeten för att trygga Räddningsinstitutets utbildnings- och kärnverksamhet samt för att höja den nationella beredskapen inom civil krishantering till den nivå som dagens säkerhetspolitiska miljö förutsätter.

Budgetproposition för inrikesministeriets förvaltningsområde för 2019 (på finska):
https://intermin.fi/documents/1410869/3724304/Sis%C3%A4ministeri%C3%B6_budjettiesitys_2019/fd300016-c9fb-4347-b8c6-8577bf1855cf/Sis%C3%A4ministeri%C3%B6_budjettiesitys_2019.pdf

Ytterligare information:
Kati Korpi
, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513
Jukka Aalto, avdelningschef, tfn 0295 488 510
Titta Andersson-Bohren, specialmedarbetare, tfn 050 513 15 39 (begäran om intervjuer med inrikesminister Kai Mykkänen)

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00