Tillbaka

Utbildningen för brandbefäl flyttas från Savonia till Polisyrkeshögskolan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2016 14.51
Pressmeddelande

Ansvaret för ordnandet av befälsutbildningen för räddningsväsendet ska överföras från yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu till Polisyrkeshögskolan. Ändringen avses träda i kraft vid ingången av 2017. Räddningsinstitutet ska fortfarande genomföra utbildningen. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen torsdagen den 22 september.

Bakom överföringen ligger tryggande av finansieringen av utbildningen. För närvarande ordnas utbildningen av yrkeshögskolan Savonia-ammattikorkeakoulu i samarbete med Räddningsinstitutet. Savonias betalningsandel av utbildningen har minskat under de senaste åren och den uppskattas minska ytterligare på ett betydande sätt. För att trygga finansieringen överförs befälsutbildningen tillbaka till inrikesministeriets förvaltningsområde i anslutning till Polisyrkeshögskolan. Avsikten är att finansieringen av utbildningen överförs från undervisnings- och kulturministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde i budgeten för 2017.

Visshet om finansieringen ger också i fortsättningen bättre möjligheter att utveckla befälsutbildningen. Samtidigt kan man utveckla och planera utbildningen som gäller inre säkerhet som en tydligare helhet än för närvarande. Ett intensivare samarbete mellan läroanstalterna för inre säkerhet - Räddningsinstitutet och Polisyrkeshögskolan - medför också andra synergieffekter.

Den arbetsgrupp som utrett utbildningen för räddningsväsendets befäl föreslog i sin slutrapport i februari 2016 att utbildningen överförs till Polisyrkeshögskolan.

Läs mer om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/brandbefalsutbildningen

Ytterligare information:

Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste