Tillbaka

Lagstiftningen om sotningstjänster ändras 1.1.2019

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 11.11
Pressmeddelande 143/2018

Republikens president stadfäste den 5 december de ändringar av bestämmelserna i räddningslagen som gäller ordnande av sotningstjänster. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Räddningsverkens skyldighet att ordna sotningstjänster i deras områden slopas. I praktiken innebär detta att distriktssotningssystemet upphör. De nuvarande regionala distriktssotningsavtalen upphör att gälla senast den 30 juni 2019.

Man övergår till ett fritt utbud av sotningstjänster i hela landet, när tjänsterna för närvarande är ordnade så endast i en del av landet. Också i fortsättningen får endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare erbjuda sotningstjänster. Skyldigheten för en byggnads ägare och innehavare att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet kvarstår oförändrad, likaså intervallerna mellan sotningarna. I bostäder som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år, i fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.

Inrikesministeriet kommer att tillsätta en uppföljningsgrupp, till vilken det ska bjudas in aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna. Uppföljningsgruppens uppgift är att bedöma och producera information om genomförandet och effekterna av förändringarna. Informationen används för att stödja bl.a. den gemensamma kommunikationen.

Mer information på projektsidan:
https://intermin.fi/nuohous

Ytterligare information:
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432
Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419

Det senaste