Tillbaka

Tilläggsbudgeten innehåller finansiering till nätpolisen, behandlingen av asylansökningar och inrättandet av en förvarsenhet i Uleåborg

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2019 15.02 | Publicerad på svenska 26.2.2019 kl. 13.02
Pressmeddelande 13/2019

Regeringen beslutade i sin tilläggsbudget att stärka polisens resurser att bekämpa och förebygga sexualbrott på internet samt att påskynda beslutsfattandet i asylfrågor. Dessutom föreslår regeringen finansiering för att ombilda förläggningen i Uleåborg till en förvarsenhet och för ett pilotförsök där asylsökandena vid förläggningarna i Uleåborg och Joutseno ska delta i ett elektroniskt prov i grundkursen om det finska samhället. Provet omfattar också information om sexuella rättigheter.

− Det är särskilt viktigt att vi skyddar barn och unga. Stärkta resurser för nätpolisen är centralt i det åtgärdspaket som syftar till att göra internet säkrare för barn och till effektivare ingripanden vid sexualbrott mot barn än nu, säger inrikesminister Kai Mykkänen.

Två nätpoliser till varje polisinrättning

Regeringen föreslår ett anslag på 1,6 miljoner euro till polisen för bekämpning av sexualbrott och för att stärka det förebyggande arbetet på internet.

Anslaget gör det möjligt att anställa två nätpoliser vid varje polisinrättning. Dessutom stärks centralkriminalpolisens kriminalunderrättelse- och analysverksamhet för att samordna bekämpningen av sexuellt utnyttjande av barn och för att upprätthålla den riksomfattande lägesbilden. När det gäller sexualbrott mot barn kan gärningsmannen ha kontakt med de potentiella offren på ett stort område. Att upptäcka sådan verksamhet och att reagera på den kräver en riksomfattande lägesbild.

Genom tilläggsresurserna kan polisen bättre än i dagsläget upptäcka, ingripa i och avvärja sexualbrott via internet, t.ex. det s.k. fenomenet gromning.

Behandlingen av asylansökningar ska effektiviseras ytterligare

Det föreslås 2,2 miljoner euro till Migrationsverket för beslutsfattandet i asylfrågor för att de ansökningar om asyl som har lämnats in och som kommer att lämnas in ska kunna behandlas inom de tidsfrister som föreskrivs i lagen.

Behandlingen av asylansökningar har hopat sig och de ärenden som behandlas är utmanande eftersom grunderna för ansökan om asyl måste utredas grundligt för att garantera kvaliteten på beslutsfattandet. Om beslut om asyl inte kan fattas inom utsatt tid, märks förseningarna direkt som ökade utgifter för mottagande.

Ny förvarsenhet i Uleåborg

Förläggningslokalerna i Uleåborg ska byggas om så att de vid behov också kan användas som förvarsenhet för utlänningar. För närvarande är antalet platser i förvarsenheterna i Helsingfors och Joutseno sammanlagt 108. Efter ombyggnaden av förläggningen i Uleåborg kan antalet förvarsplatser ökas till 138.

Efter ombyggnaden kan lokalerna vid behov tas i bruk som förvar och utan större besvär och till relativt moderata kostnader på nytt tas i bruk som förläggning, om behovet av förvarskapacitet minskar. För inrättandet av förvarsenheten i Uleåborg föreslås ett anslag på 2,6 miljoner euro.

Elektroniskt prov i kurs om det finska samhället för asylsökande

Regeringen föreslår dessutom 250 000 euro för ett prov i grundkursen om det finska samhället. Provet avläggs elektroniskt som ett pilotförsök vid statens förläggningar i Uleåborg och Joutseno.

− Ett datorbaserat kursprov kommer att tas fram som asylsökandena ska avlägga efter kursen. Så kan vi försäkra oss om att de har varit alerta på kursen och faktiskt förstått kursens innehåll och spelreglerna i det finska samhället, konstaterar minister Mykkänen.

Regeringen lämnade sin tilläggsbudgetproposition för 2019, som fokuserar på social- och hälsovården och säkerheten, till riksdagen den 22 februari. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde finns dessutom ett tryck för utgifter till bl.a. centraliseringen av utbildningen av räddningsmän vid Räddningsinstitutet och till Senatfastigheters projekt som bl.a. rör polisens kontorslokaler. Besluten fattas emellertid i en separat process senast i samband med budgetpropositionen för 2020. De beslut som nu fattats påverkar inte utvidgningen av Räddningsinstitutet nästa år som ska centralisera den riksomfattande grundläggande undervisningen till Kuopio. I fjol fick Räddningsinstitutet ett anslag på 1,86 miljoner euro i tilläggsbudgeten för att säkerställa sina verksamhetsförutsättningar.

Ytterligare information:

Tiina Pelkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 488 518, tiina.t.pelkonen@intermin.fi

Det senaste