Tillbaka

Förslag till riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet skickades på remiss

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2022 9.45 | Publicerad på svenska 9.5.2022 kl. 16.30
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har sänt ett utkast till förslag om de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet på remiss. I det aktuella förslaget föreslås nio riksomfattande mål för räddningsväsendet för 2023–2026. Remissbehandlingen pågår till den 17 juni 2022.

Förslag till strategiska mål för räddningsväsendet 2023–2026:

1.    Välfärdsområdenas räddningsväsende organiseras med hänsyn till områdenas självstyrelse så att det säkerställs en likvärdig och högkvalitativ servicenivå inom räddningsväsendet både regionalt och på riksnivå.
2.    Räddningsväsendets förebyggande av olyckor är riskbaserat, likvärdigt och effektivt.
3.    Räddningsväsendet förmår att omedelbart reagera på ett planenligt sätt i alla säkerhetssituationer, och det är en närservice på säkerhetsområdet även framöver.    
4.    Räddningsväsendets regionala och riksomfattande beredskap gör det möjligt att skydda befolkningen under alla omständigheter.
5.    Räddningsväsendet har kapacitet att ge och ta emot internationellt bistånd.
6.    Den nationella utvecklingen av räddningsväsendet bygger på informationsledning och nationellt samordnad informationshantering.
7.    Investeringar i räddningsväsendet stärker serviceproduktionens effektivitet.
8.    Tillräckligheten, kompetensen och välbefinnandet hos räddningsväsendets personalstyrka har säkerställts.
9.    Räddningsväsendet har tydliga mekanismer för administration och styrning.

Målen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. Statsrådet fastställer vart fjärde år de riksomfattande strategiska målen. I målen beaktas räddningsväsendets nationella, regionala och lokala behov samt olycksrisker och andra risker. Syftet med målen är att säkerställa ordnandet av räddningsväsendets tjänster på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt. 

Ytterligare information:

Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@govsec.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00