Tillbaka

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås anslagsökningar i den tekniska ramen 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 15.52
Pressmeddelande

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås betydande anslagsökningar i den tekniska ramen (planen för de offentliga finanserna 2024−2027). Inrikesministeriets anslagsnivå uppgår till cirka 2,4 miljarder euro i början av ramperioden och sjunker till cirka 1,9 miljarder euro 2027. Jämfört med det föregående rambeslutet är ökningen sammanlagt 179−547 miljoner euro/år. 

I början av ramperioden syns Gränsbevakningsväsendets projekt och beredskapen för utgifter föranledda av mottagande av personer från Ukraina i anslagen. I slutet av ramperioden anvisas 15 procent av anslagen inom inrikesministeriets förvaltningsområde till förvaltning, 53 procent till polisväsendet, 17 procent till Gränsbevakningsväsendets verksamhet, 5 procent till räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten och 9 procent till utgifterna för invandringen. 

Planen för de offentliga finanserna för 2024−2027 innehåller inga nya politiska riktlinjer, utan grundar sig på den gällande lagstiftningen. I planen beaktas konsekvenserna av de beslut som statsminister Marins regering tidigare fattat för utgifts- och inkomstnivån under de kommande åren. Den första planen för de offentliga finanserna för den nya regering som bildas efter riksdagsvalet våren 2023 utarbetas hösten 2023.

Betydande nivåförhöjning för polisens verksamhet

För att upprätthålla polisens verksamhet på samma nivå som 2022 samt för hyreseffekterna av lokalerna i Uleåborg och Tammerfors föreslås ett tillägg så att finansieringen stiger stegvis från 2024 års nivå (32 miljoner euro) till 42 miljoner euro i slutet av ramperioden. Polisens IKT-kostnader har ökat kraftigt under de senaste åren och utvecklingen bedöms fortsätta i samma riktning. Under ramperioden höjs anslaget för polisens IKT-utgifter med sammanlagt 32 miljoner euro. 

Skyddspolisen får tillägg för driften av informationssystem och för nya lokaler

Den finansiering som behövs för driften av Skyddspolisens informationssystem tryggas genom en nivåförhöjning på 1,8 miljoner euro. Planeringen och beredningen av den nya lokalen fortsätter och de ökade hyreseffekter som den nya lokalen medför har beaktats genom ett årligt tillägg på 2,5 miljoner euro. 

Tilläggsfinansiering för Gränsbevakningsväsendets verksamhet och investeringar 

För Gränsbevakningsväsendet föreslås tilläggsfinansiering för de utgifter som föranleds av ökningen av den stående europeiska gräns- och kustbevakningsstyrkan, för hyres- och IKT-kostnader, för byggande och underhåll av hindret vid östgränsen samt för de kostnader som föranleds av projekten för utsjöbevakningsfartyg och spaningsflygplan. För underhåll av tung fartygs- och luftfartygsmateriel och materiel för bekämpning av olje- och kemikalieolyckor föreslås en årlig nivåförhöjning på 3 miljoner euro. För 2025 anvisas ett tilläggsanslag på 111,5 miljoner euro enligt beställningsfullmakten för anskaffning av utsjöbevakningsfartyg.

Stärkande av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Den riksomfattande ledningen av räddningsväsendet, beredskapen och befolkningsskyddet stärks genom ett permanent tillägg som motsvarar 11 årsverken. För att trygga Räddningsinstitutets utbildning och FoUI-verksamhet anvisas årligen 2,4 miljoner euro. För att säkerställa en tillräcklig personalnivå vid Nödcentralsverket ökas ramarna med ett anslag på 1 miljon euro 2024. Anslaget stiger till en nivå på 2 miljoner euro under de följande åren.

Inom migrationen bereder man sig på ett ökat antal sökande

För Migrationsverkets personalresurser anvisas ett tillägg av engångsnatur för att verket ska kunna svara på det ökade antalet ansökningar samtidigt som automatiserad behandling av ansökningar utvecklas. Tillägget uppgår till sammanlagt 9 miljoner euro för ramperioden, varav 5 miljoner euro anvisas för 2024 och 2,5 miljoner och 1,5 miljoner euro för de följande åren. Man bereder sig på ökad invandring genom ett tillägg på sammanlagt 101 miljoner euro 2024 och ett tillägg på 76 miljoner euro 2025. Tilläggen beror framför allt på utgifter för mottagande av krigsflyktingar från Ukraina. 

Ytterligare information
Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, fornamn.efternamn@gov.fi
Antti Karila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 288, fornamn.efternamn@gov.fi 

Det senaste