Tillbaka

Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet för bekämpning av skogsbränder i Grekland

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.7.2022 11.05
Pressmeddelande

Genom beslut av inrikesministeriet sänder Finland 50 räddningsarbetare till Grekland för att hjälpa bekämpa terrängbränder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för räddningsarbetarna.

Grekland har via Europeiska unionens civilskyddsmekanism begärt hjälp för bekämpning av terrängbränder. Detta är första gången bistånd begärs på förhand via civilskyddsmekanismen.

Räddningsinstitutet svarar för utbildningen och rekryteringen av räddningsarbetarna och för materiellogistiken. Alla räddningsarbetare som sänds ut finns i Räddningsinstitutets register över experter inom internationell räddningsverksamhet.

Räddningsarbetarna är indelade i två grupper. Den första gruppen reser den 1 augusti och den andra gruppen den 15 augusti. Båda grupperna arbetar cirka 15 dygn i Grekland. Grupperna leds av räddningsdirektör Peter Johansson och brandmästare Petri Lyttinen från Östra Nylands räddningsverk. De valdes från det nationella expertregistret.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning, samt mottagande av bistånd i Finland. Det är fråga om situationer till följd av naturkatastrofer eller katastrofer och olyckor orsakade av människan där landets egna resurser inte räcker till. Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Dessutom genomförs internationell räddningsverksamhet inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:
Rami Ruuska, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 424
Pasi Ryynänen, enhetsdirektör, inrikesministeriet, tfn 0295 488 326

Räddningsinstitutet:
Matti Inkeroinen (27.7–5.8)
samordnare för internationell räddningsverksamhet
029 545 3547
Tero Lähdesmäki (8–12.8)
utbildningsplanerare
029 545 3430
Jari Korpela (15–31.8)
utbildningschef
029 545 3480

Det senaste