Tillbaka

ELO-projektet utvecklar rapporteringen och effektiviteten i fråga om laglighetsövervakningen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 13.4.2023 8.40
Pressmeddelande

Den 2 mars 2023 tillsatte inrikesministeriet ett två år långt projekt för en lyckad livskraftig laglighetsövervakning (ELO). Syftet med projektet är att utveckla rapporteringen om laglighetsövervakningen inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Målet är att göra beslutsfattandet mer förutsägbart och öka effektiviteten i fråga om informationen

De allt snabbare förändringarna i verksamhetsmiljön kräver att också laglighetsövervakningen kan reagera snabbt och har bättre beredskap för proaktiv verksamhet. Ämbetsverkens och ministeriets ledning och de som arbetar inom laglighetsövervakningen bör bättre och lättare än för närvarande få information från laglighetsövervakningen. 

ELO-projektet utvecklar den information som fås från laglighetsövervakningen samt rapporteringen om den så att ledningen får korrekt, aktuell och tillräcklig information till stöd för besluten. Målet är att utveckla anskaffningen av den information som fås från laglighetsövervakningen, utnyttjandet av informationen och ledningen genom information. Avsikten är att främja en fenomenbaserad granskning av tillgänglig information samt insamling av noggrannare information om särskilda teman, till exempel personer i utsatt ställning och likabehandlings- och jämställdhetsfrågor. Laglighetsövervakningen inom inrikesförvaltningen kommer i framtiden att vara proaktiv och fokusera på helheter och funktioner som är av strategisk betydelse i framtidens myndighetsarbete. 

En av de praktiska åtgärderna i projektet är att främja ett enhetligt registreringssätt för informationen inom förvaltningsområdet. Detta förbättrar både den kvantitativa och kvalitativa information som fås om laglighetsövervakningsfrågor. En enhetlig rapportering gör det lättare att tillägna sig informationen och förbättrar kvaliteten på de berättelser om laglighetsövervakningen som årligen utarbetas vid inrikesministeriet och inom dess förvaltningsområde. Målet är också att minska det manuella arbetet med att samla in och rapportera om information. På så sätt kan man koncentrera sig på en mer högklassig laglighetsövervakning och prognostisering. 

Vad är intern laglighetsövervakning?

Syftet med den interna laglighetsövervakningen är att övervaka myndighetsverksamhetens lagenlighet samt iakttagandet av tjänsteskyldigheterna och anvisningarna. Laglighetsövervakningen tillhandahåller myndighetsledningen information till stöd för beslutsfattandet. Laglighetsövervakningen ska syfta till att förebygga eventuella fel.

Syftet med uppföljningen och rapporteringen av laglighetsövervakningen vid inrikesministeriet och inom dess förvaltningsområde är att producera sådan lägesbildsinformation om organisationen som är av betydelse med tanke på ledningen och att vid förändringar stödja att rätta verksamhetssätt skapas. Med hjälp av uppföljningen och rapporteringen utvecklas också riskbaserad prognostisering och den inriktning av verksamheten som grundar sig på den riskbaserade prognostiseringen.

Till laglighetsövervakningen hör till exempel behandling av förvaltningsklagan, tjänstemannarättsliga ärenden och respons från allmänheten samt laglighetsgranskningar. En fungerande laglighetsövervakning stöder utvecklingen och upprätthållandet av en stabil rättsstat och ökar förtroendet för myndigheterna. 

Med hjälp av ELO-projektet görs laglighetsövervakningen inom inrikesförvaltningen smidigare och öppnare, och den information som fås från laglighetsövervakningen kan utnyttjas lättare av olika aktörer. Inom inrikesministeriets förvaltningsområde finns Polisstyrelsen, Migrationsverket, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, Räddningsinstitutet, Krishanteringscentret och Skyddspolisen.

Ytterligare information
Tiina Mantere, förvaltningsjurist, tfn 0295 488 292, fornamn.efternamn@gov.fi
Julia Puumalainen, sakkunnig, tfn 0295 488 575, fornamn.efternamn@gov.fi
Marika Suutala, sakkunnig, tfn 0295 488 269, fornamn.efternamn@gov.fi

Det senaste