Tillbaka

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar förtydligas

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2024 14.18
Pressmeddelande

Den 25 januari 2024 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar. Den nya lagen ska ersätta den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den.

Syftet med propositionen är att förtydliga och uppdatera bestämmelserna om brandskyddsanordningar och andra produkter som hör till lagens tillämpningsområde. Dessutom förenhetligas bestämmelserna med andra motsvarande bestämmelser. Jämfört med den gällande lagstiftningen är flera av de ändringar som föreslås av teknisk eller preciserande art. Det föreslås att den nya lagen fogas till tillämpningsområdet för lagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

Säkerhets- och kemikalieverket ska vara den huvudsakliga tillsynsmyndigheten enligt lagen. I lagen föreslås bestämmelser om Säkerhets- och kemikalieverkets befogenheter att övervaka installationsföretag som installerar brandskyddsanordningar, besiktningsorgan som utför besiktningar av brandskyddsanordningar och handbrandsläckarföretag. Registerbestämmelserna ska kompletteras så att de motsvarar de nuvarande kraven på behandling av personuppgifter.

Propositionen innehåller tre helheter av bestämmelser

Den första helheten gäller bestämmelser om kraven på brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar som installeras i byggnader, om arbeten för installation och underhåll av dessa anläggningar och om besiktningen av dem. Den andra helheten gäller gransknings- och servicearbeten, gransknings- och serviceskyldigheten och gransknings- och serviceintervallerna i fråga om handbrandsläckare. När det gäller dessa helheter ingår det i propositionen också krav på verksamhetsutövare som installerar brandlarmanläggningar och automatiska släckanläggningar eller utför granskning av och service på handbrandsläckare.

I den tredje helheten fastställs produktkraven som gäller primärsläckningsprodukter, för byggnader avsedda branddetektorer och släck- och rökventilationsanläggningar,  utrymningsbelysningsprodukter, fabrikstillverkade vedeldade eldstäder samt anordningar och utrustning i skyddsrum. 

Lagen avses träda i kraft vid ingången av 2025.  

Statsrådets proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar

Mer information:
Kirsi Rajaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 432, fornamn.efternamn@gov.fi
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, fornamn.efternamn@gov.fi 

Det senaste