Hoppa till innehåll

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har HUS-sammanslutningen ansvaret för arrangemanget av akutvård inom sitt område. Helsingfors stads räddningsverk producerar akutvårdstjänster i Helsingfors, som är ett av sjukvårdsdistriktets sju verksamhetsområden. Till akutvårdens uppgifter hör även att upprätthålla och utveckla beredskapen inför storolyckor samt att förbereda sig på undantagsförhållanden.

Vid plötsliga insjuknanden och skador larmar man hjälp på nödnumret 112. Nödcentralen bedömer hur akut situationen är och larmar akutvården. När akutvårdsenheten anländer till den hjälpbehövande gör den en bedömning av personens situation, ger akutvård på plats och transporterar personen vid behov till hälsovårdens jourmottagning.
Vårdpersonalen vid Helsingfors räddningsverks akutvårdsservice består av cirka 75 heltidsanställda förstavårdare och fler än 500 räddare-förstavårdare, som har genomgått en utbildning som motsvarar huvudstadens specialbehov för uppgifter inom både räddningsväsendet och akutvården.

Våra räddningsenheter kan vid behov fungera som en del av akutvårdstjänsten och utför så kallad första responsverksamhet. Om alla våra akutvårdsenheter är på uppdrag, skickar vi närmaste räddningsenhet till patienten som behöver hjälp. På så sätt får vi hjälpen snabbare till den som behöver den och livräddande vårdåtgärder kan inledas utan dröjsmål.

Den jourhavande akutvårdsläkaren ansvarar för det operativa ledarskapet av akutvårdstjänsterna. Till högriskpatienter skickas vår läkarenhet där det förutom förstavårdare även finns en akutvårdläkare. Den jourhavande akutvårdsläkaren stöder förstavårdarnas verksamhet på fältet även genom konsultationer och leder områdets akutvårdsverksamhet tillsammans med den jourhavande fältledaren. I specialfall och vid storolyckor verkar den jourhavande akutvårdsläkaren som ledningsansvarig läkare för fältverksamheten.

Ambulanser, brandbilar och assisterande enheter i akutvårdsberedskap finns på tio räddningsstationer på land samt under sommaren även på Sveaborg. Till brådskande uppdrag larmas alltid den närmaste akutvårdsenheten. Vid uppdrag med särskilt hög risk larmas den närmaste räddningsenheten som har samma vårdpersonal och -utrustning som akutvårdsenheter.
Helsingfors akutvårdstjänster har förberett sig på storolyckor och situationer med många skadade genom anvisningar och årliga övningar. Vår storolycksenhet har vårdutrustning för cirka hundra patienter och i ambulanserna och brandbilarna finns utrustning för klassificering av patienter. Utöver detta har vi tillgång till snabbt monterbara rengöringslinjetält för situationer som är kopplade till hot orsakat av farliga ämnen.