Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


EU beviljade Finland finansiering för släckning av skogsbränder
Finland har fått EU-finansiering för att bilda en räddningsformation för släckning av skogsbränder. Europeiska kommissionen har beviljat Södra Karelens, Norra Karelens, Södra Savolax, Norra Savolax och Kymmenedalens räddningsverks samprojekt delfinansiering för anskaffning av specialmateriel för räddningsformationen för släckning av skogsbränder.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.11.2021 11:27
Tilläggsfinansiering föreslås för räddningsutbildning, höjning av flyktingkvoten och EXIT-verksamhet
I det kompletterande budgetförslaget för 2022 föreslås för inrikesministeriets förvaltningsområde ett tillägg på sammanlagt 20,4 miljoner euro. Det föreslås bland annat ett anslag på 6,85 miljoner euro för utveckling av säkerhetsmyndigheternas gemensamma informationssystem KEJO, 1,3 miljoner euro för Nödcentralsverkets avgifter för informationssystem och 8 miljoner euro för momentet för EU-fonderna. För att stärka räddningsutbildningen föreslås totalt 1,95 miljoner euro och för EXIT-verksamheten ett tillägg på 0,3 miljoner euro. Ett anslag på 1,1 miljoner euro föreslås för en höjning av flyktingkvoten.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.11.2021 14:22
Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats
Inrikesministeriet publicerar en handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Syftet med handlingsplanen är att utveckla praxis inom branschen så att den blir mer jämställd och främjar likabehandling. Handlingsplanen bygger på ett omfattande utredningsarbete som inrikesministeriet inledde 2020 tillsammans med arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.11.2021 11:00
Brandskyddsfondens innovationspris till forskare i elbilsbränder
Brandskyddsfondens innovationspris går i år till en ny lösning som utvecklats för att släcka elbilsbränder. Den inhemska uppfinningen skyddar släckningspersonalen mot de gifter som frigörs vid en batteribrand samtidigt som den kyler ned batteriet och begränsar branden. Också de övriga priserna delades ut till lösningar för släckning av elbils- och litiumbatteribränder.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 17.11.2021 11:03
Inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås få ett tillägg på nästan 100 miljoner euro
I den fjärde tilläggsbudgeten för 2021 föreslås ett nettotillägg på sammanlagt 99,7 miljoner euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. För anskaffning av Gränsbevakningsväsendets nya utsjöbevakningsfartyg föreslås 65 miljoner euro, för tryggande av polisens verksamhet 30 miljoner euro och för förvaltningsområdets utgifter till följd av coronapandemin och gränskontrollen vid de inre gränserna 10,38 miljoner euro. 
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 4.11.2021 13:38
Inrikesministeriet har beviljat Helsingfors räddningsskola tillstånd
Helsingfors stad har hos inrikesministeriet ansökt om tillstånd att vid räddningsskolan vid Helsingfors stads räddningsverk ordna yrkesinriktad grundutbildning inom räddningsbranschen som leder till räddningsmannaexamen och underbefälsexamen. Inrikesministeriet har beviljat tillstånd som gäller tills vidare. Räddningsskolans tidigare tillstånd var i kraft till den 4 september 2023.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 3.11.2021 17:19
Finland skickar materialhjälp till Lettland för hantering av det svåra coronaläget
Finland skickar sex respiratorer till Lettland för hantering av det svåra coronaläget. Materialhjälpen sänds via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 29.10.2021 15:58
Inställningen och samarbetet avgör hur målen att förebygga olyckor nås
En slutrapport som beskriver hur räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor omsätts i praktiken har nu publicerats. Enligt rapporten måste samarbetet mellan olika aktörer intensifieras och verktyg för kvalitativ bedömning utvecklas.
Nyhet Räddningsväsendet, 30.9.2021 12:02
Det underskott som ökat under årens lopp avhjälps inte med anslagen i budgetpropositionen
I budgetpropositionen för 2022 föreslås sammanlagt cirka 1,566 miljarder euro under inrikesministeriets huvudtitel. Polisväsendets andel av detta är 856 miljoner euro, Gränsbevakningsväsendets cirka 280 miljoner euro, räddningsväsendets och Nödcentralsverkets 87 miljoner euro och migrationens 160 miljoner euro.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 27.9.2021 11:37
Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
Det stiftas en ny lag för förvaltningen av EU:s fonder för inrikes frågor. I lagen, som gäller programperioden 2021–2027, finns bestämmelser om förvaltningen av fondprogrammen och genomförandet av understödssystemet. Den 23 september lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 23.9.2021 14:28

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag