Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Minister Mikkonen träffade de baltiska ländernas inrikesministrar och Polens statssekreterare i Helsingfors

Inrikesminister Krista Mikkonen träffade de baltiska ländernas inrikesministrar Lauri Läänemets (Estland), Kristaps Eklons (Lettland), Agnė Bilotaitė (Litauen) och Polens statssekreterare Bartosz Grodecki i Helsingfors den 5–6 oktober. På agendan stod civil beredskap och annan beredskap samt den kritiska infrastrukturen och skyddet av den.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.10.2022 15:36

Ny delegation tillsatt för att styra och utveckla räddningsväsendet

Delegationen består av representanter för inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, välfärdsområdena och Helsingfors stad. Delegationens första uppdrag är att behandla riksomfattande målsättningar för räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55

Det föreslås att ansvaret för brandvarnare överförs från den boende till byggnadens ägare

Syftet med ändringarna i skyldigheten att skaffa brandvarnare och hålla dem i skick är att regleringen ska vara tydlig och att skyldigheterna ska fullgöras bättre än för närvarande.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.9.2022 15:30

För inrikesministeriets förvaltningsområde föreslås en betydande anslagsökning för 2023

I budgeten för 2023 föreslår regeringen sammanlagt cirka 2,274 miljarder euro till inrikesministeriets förvaltningsområde. Det är cirka 689 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Bakgrunden till höjningen är i synnerhet vårens rambeslut om betydande ökade satsningar på den inre säkerheten och beredskapen till följd av Rysslands invasion.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2022 18:35

Regeringen föreslår att lagstiftningen om nödcentraler uppdateras i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om nödcentraler. Genom ändringarna uppdateras bestämmelserna om behandling av personuppgifter i nödcentralsverksamheten så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddslagstiftning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.9.2022 18:35

Finland skickade experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Pakistan

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Pakistan för att bistå vid samordningen av humanitärt bistånd i samband med översvämningarna orsakade av monsunregnen. Experten avreste från Finland tisdagen den 6 september.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38

Inrikesminister Mikkonen deltar i samordningsmöte på EU-nivå om beredskap för skogs- och markbränder

Måndagen den 5 september deltar inrikesminister Krista Mikkonen i ett samordningsmöte som sammankallats av Europeiska kommissionen och det tjeckiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Vid mötet diskuteras beredskap för mark- och skogsbränder på grund av klimatkrisen. I mötet deltar EU-ländernas ministrar med ansvar för den inre säkerheten samt ledande tjänstemän.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.9.2022 7:10

Finland har fortsätt stödja Ukraina med civilt materialbistånd under sommaren

Finland sände medicinska förnödenheter och strålskyddsutrustning till Ukraina den 8 juli och räddningsutrustning, såsom bårar, defibrillatorer, första hjälpen-paket och skyddsutrustning, den 2 augusti. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.8.2022 10:47

Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet för bekämpning av skogsbränder i Grekland

Genom beslut av inrikesministeriet sänder Finland 50 räddningsarbetare till Grekland för att hjälpa bekämpa terrängbränder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för räddningsarbetarna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.7.2022 11:05

Digitala tjänster för effektivare brandsyn och annat förebyggande av olyckor

Räddningsväsendet får ett nytt nationellt datasystem för förebyggande av olyckor. Syftet med anskaffningen är att effektivisera, förenhetliga och öka transparensen i processerna för förebyggande av olyckor, dataöverföringen och verksamhetssätten inom räddningsväsendet samt att gör e-tjänster tillgängliga för kunderna.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.7.2022 12:05

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor