Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Finland skickade läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina
Finland skickade materiellt bistånd i form av läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina den 16 maj. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). Enligt Europeiska kommissionen behövs det i Ukraina för närvarande mest bland annat läkemedel, bränsle, reservkraftaggregat och vattenreningstabletter.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 25.5.2022 14:23
Beredningen av regionala riskbedömningar inleds i enlighet med en ny anvisning
Utgångspunkten är att de regionala riskbedömningarna bereds inom räddningsområdena med beaktande av indelningen i välfärdsområden. Det finns en särlösning för Nyland och det utarbetas en gemensam riskbedömning för Nyland. Målet är att riskbedömningarna blir klara vårvintern 2023. 
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 25.5.2022 11:30
En riksomfattande anvisning om användning av frivilliga i räddningsväsendets uppgifter och som en del av den civila beredskapen har färdigställts
Det har utarbetats en riksomfattande anvisning till räddningsverken om utnyttjande av frivilliga resurser inom räddningsverksamheten. Syftet med anvisningen är att främja och förenhetliga användningen av frivilliga inom räddningsverksamheten. Dessutom är målet att bättre beakta frivilliga i räddningsväsendets beredskap inför storolyckor, störningssituationer och undantagsförhållanden.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 20.5.2022 10:10
Räddningsväsendet ska bli effektivare i hela landet
Inom projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunderna för planeringen, som genomfördes 2020–2021, producerades en stor mängd utredningar still stöd för räddningsväsendets utveckling. Elva rapporter publicerades den 9 februari 2022. Från och med våren 2022 ska projektets resultat utnyttjas för att utveckla räddningsväsendet i hela landet.
Nyhet Räddningsväsendet, 19.5.2022 10:45
En forskningsgrupp har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland
Målet för projektet Civil beredskap tillsammans: från globala hot och möjligheter till gemensam beredskap är att skapa en helhetsbild av den civila beredskapens nuläge i Finland och att urskilja dess utvecklingsbehov och möjligheter i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.5.2022 12:12
Förslag till riksomfattande strategiska mål för räddningsväsendet skickades på remiss
Inrikesministeriet har sänt ett utkast till förslag om de riksomfattande strategiska målen för ordnandet av räddningsväsendet på remiss. I det aktuella förslaget föreslås nio riksomfattande mål för räddningsväsendet för 2023–2026.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 9.5.2022 9:45
Räddningsväsendets arbete för jämställdhet och likabehandling fortsätter under styrning av en nationell arbetsgrupp
Inrikesministeriet tillsatte en ny arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling för tiden 2.5.2022–20.4.2026. Arbetsgruppens främsta uppgift är att följa upp och främja genomförandet av handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Arbetsgruppen rapporterar utifrån sina iakttagelser hur åtgärderna framskrider.
Nyhet Räddningsväsendet, 10.5.2022 9:06
Finland får vid behov för första gången hjälp av svenska brandbekämpningsplan under skogsbrandssäsongen 2022
Finland förbereder sig på allt kraftigare skogs- och gräsbränder i framtiden bland annat genom att samarbeta med de nordiska länderna och de övriga länderna i Östersjöområdet. Under skogsbrandssäsongen 2022 har Finland för första gången möjlighet att få hjälp av brandbekämpningsplan från Sverige via Europeiska unionens civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 3.5.2022 9:11
Finlands och Estlands inrikesministrar träffas i Tallinn
Inrikesminister Krista Mikkonen besöker Tallinn den 2–3 maj och träffar Estlands inrikesminister Kristian Jaan. Ministrarna diskuterar bland annat situationen i Ukraina och till exempel mottagande av människor som flytt från Ukraina, lämnande av internationellt bistånd och befolkningsskydd. 
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 2.5.2022 13:49
Finland och Sverige samarbetar brett och mångsidigt inom beredskapsfrågor
Samarbetet för att upprätthålla och utveckla samhällsberedskapen är en viktig del av Finlands och Sveriges gemensamma beredskap. Fredagen den 29.4. träffas ländernas myndighetschefer med ansvar för beredskapsfrågor i Helsingfors. Det bilaterala mötet är det första i sitt slag och på agendan finns såväl samhällsberedskap, försörjningsberedskap som cyberfrågor. 
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 29.4.2022 8:01

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag