Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Inställningen och samarbetet avgör hur målen att förebygga olyckor nås
En slutrapport som beskriver hur räddningsväsendets åtgärdsprogram för förebyggande av olyckor omsätts i praktiken har nu publicerats. Enligt rapporten måste samarbetet mellan olika aktörer intensifieras och verktyg för kvalitativ bedömning utvecklas.
Nyhet Räddningsväsendet, 30.9.2021 12:02
Det underskott som ökat under årens lopp avhjälps inte med anslagen i budgetpropositionen
I budgetpropositionen för 2022 föreslås sammanlagt cirka 1,566 miljarder euro under inrikesministeriets huvudtitel. Polisväsendets andel av detta är 856 miljoner euro, Gränsbevakningsväsendets cirka 280 miljoner euro, räddningsväsendets och Nödcentralsverkets 87 miljoner euro och migrationens 160 miljoner euro.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 27.9.2021 11:37
Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
Det stiftas en ny lag för förvaltningen av EU:s fonder för inrikes frågor. I lagen, som gäller programperioden 2021–2027, finns bestämmelser om förvaltningen av fondprogrammen och genomförandet av understödssystemet. Den 23 september lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om fonderna inom området för inrikes frågor.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 23.9.2021 14:28
Ansvaret för efterröjning utvidgas till att gälla även strålningsolyckor och oljeskador
På grund av EU-kommissionens krav håller Finland på att precisera bestämmelserna om ansvaret för efterröjning enligt räddningslagen. I fortsättningen gäller ansvaret utöver eldsvådor även nödsituationer med risk för strålning, oljeskador och andra olyckor. Samtidigt ska räddningslagen och förordningen om externa räddningsplaner ändras så att kravet på räddningsplaner för bangårdar och hamnområden kvarstår i lagen även i fortsättningen.
Nyhet Räddningsväsendet, 22.9.2021 15:31
Räddningslagen revideras utifrån en förstudie och remissvar
Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda brådskande och nödvändiga ändringar i räddningslagen. Avsikten är att uppdatera räddningslagen utifrån en förstudie och de remissvar som inkommit om förstudien.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 31.8.2021 10:51
Sotningsreformen har inte höjt priserna avsevärt, men intervallen mellan sotningarna har förlängts
Den sotningsreform som trädde i kraft år 2019 har inte avsevärt höjt sotningspriserna. Men däremot har intervallen mellan sotningarna förlängts en aning. Detta framgår av en utredning som inrikesministeriet beställde av Östra Finlands universitet. 
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 25.8.2021 13:52
Flyget med de människor som evakuerats från Afghanistan har anlänt till Finland
Finland ordnade den 23 augusti ett flyg från Tbilisi till Helsingfors i samband med evakueringsuppdraget i Afghanistan. Med flyget anlände 102 personer till Finland. Bland de yngsta på flyget fanns små barn.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 23.8.2021 12:05
Finland skickar materialhjälp inom räddningsväsendet till Litauen
Inrikesministeriet har beslutat skicka materialhjälp till Litauen via Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Litauen har begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 20.7.2021 10:46
Användningen av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt
Räddningsmyndigheten kan i fortsättningen förelägga ägare till bland annat stora köpcentra och sjukhus att skaffa och upprätthålla anordningar som säkerställer tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Republikens president stadfäste lagändringen den 15 juli. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2021.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 15.7.2021 14:46
Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 12:12

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag