Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Den reviderade lagen om anordningar inom räddningsväsendet skickades på remiss

Inrikesministeriet har skickat ett utkast till lag om vissa brandskyddsanordningar på remiss. Den nya lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Lagens struktur ska förtydligas och vissa bestämmelser lyftas upp från förordningsnivå till lagnivå. 
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2022 15:14

Brasor får inte tändas när det råder varning för skogs- eller gräsbrand

Undantag beviljas inte för midsommarbrasor. Inrikesministeriet uppmanar alla att kontrollera det lokala läget gällande varning för skogs- eller gräsbrand i väderleksrapporten eller på webbplatsen för Meteorologiska institutet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.6.2022 13:44
Överst i mitten står FN:s logo, med texten Sustainable Development Goals nedan.

Ansvarsrapporteringen synliggör inrikesförvaltningens arbete för hållbar utveckling

Inrikesförvaltningens första ansvarsrapporter är klara. Rapporterna omfattar såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt ansvar inom förvaltningsområdet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.6.2022 12:00
Mikko Jalo.

Mikko Jalo har inlett sitt arbete som inrikesminister Mikkonens specialmedarbetare

Mikko Jalo har inlett sitt arbete som inrikesminister Krista Mikkonens specialmedarbetare. Jalo ansvarar för ministerns kommunikation och medierelationer samt för frågor som gäller räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.6.2022 12:47

Hjälpen till Ukraina har varit hela Finlands gemensamma insats

Finland stöder Ukraina som är utsatt för den ryska invasionen, både nationellt och genom Europeiska unionen. Utöver det ekonomiska bistånd som utrikesministeriet beviljat har Finland via EU:s civilskyddsmekanism hittills sänt civil hjälp till Ukraina och närområdena till ett värde av mer än två miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2022 12:44

Finland skickade läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina

Finland skickade materiellt bistånd i form av läkemedel och medicinsk utrustning till Ukraina den 16 maj. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). Enligt Europeiska kommissionen behövs det i Ukraina för närvarande mest bland annat läkemedel, bränsle, reservkraftaggregat och vattenreningstabletter.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 14:23

Beredningen av regionala riskbedömningar inleds i enlighet med en ny anvisning

Utgångspunkten är att de regionala riskbedömningarna bereds inom räddningsområdena med beaktande av indelningen i välfärdsområden. Det finns en särlösning för Nyland och det utarbetas en gemensam riskbedömning för Nyland. Målet är att riskbedömningarna blir klara vårvintern 2023. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.5.2022 11:30

En riksomfattande anvisning om användning av frivilliga i räddningsväsendets uppgifter och som en del av den civila beredskapen har färdigställts

Det har utarbetats en riksomfattande anvisning till räddningsverken om utnyttjande av frivilliga resurser inom räddningsverksamheten. Syftet med anvisningen är att främja och förenhetliga användningen av frivilliga inom räddningsverksamheten. Dessutom är målet att bättre beakta frivilliga i räddningsväsendets beredskap inför storolyckor, störningssituationer och undantagsförhållanden.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.5.2022 10:10

Räddningsväsendet ska bli effektivare i hela landet

Inom projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunderna för planeringen, som genomfördes 2020–2021, producerades en stor mängd utredningar still stöd för räddningsväsendets utveckling. Elva rapporter publicerades den 9 februari 2022. Från och med våren 2022 ska projektets resultat utnyttjas för att utveckla räddningsväsendet i hela landet.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.5.2022 10:45

En forskningsgrupp har valts för att utreda nuläget och utvecklingsbehoven i fråga om den civila beredskapen i Finland

Målet för projektet Civil beredskap tillsammans: från globala hot och möjligheter till gemensam beredskap är att skapa en helhetsbild av den civila beredskapens nuläge i Finland och att urskilja dess utvecklingsbehov och möjligheter i en komplicerad, internationell verksamhetsmiljö.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.5.2022 12:12

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag