Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Illabehandlingen av äldre personer förblir ofta oidentifierad – det splittrade myndighetssamarbetet måste intensifieras
Det finländska servicesystemet identifierar och ingriper inte systematiskt i våld och illabehandling som äldre upplever, visar resultaten av den färska kommunenkäten Uppföljning av äldreomsorgslagen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 21.1.2021 6:00
Starkare tillsammans - Finland och Sverige stärker den civila beredskapen genom fördjupat samarbete
Dagens kriser känner inga statsgränser, och den nationella beredskapen behöver stöd av gränsöverskridande samarbete. Finland och Sverige för samtal om att stärka sin beredskap, i synnerhet den civila beredskapen, genom fördjupat samarbete.
Nyhet Räddningsväsendet, 18.1.2021 10:30
Pressmeddelande om ändringar vid årsskiftet
Lag- och förordningsändringar som gäller polisen, migration och gränsbevakning träder i kraft i början av 2021. Detta pressmeddelande innehåller de viktigaste ändringarna.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 18.12.2020 15:26
Utbildningen inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett reformprojekt för att bereda justeringar i det riksomfattande utbildningssystemet för, utbildningsprogrammen och examina inom och finansieringen av räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. Målet är att reformera utbildningssystemet för räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten så att det motsvarar de nationella behoven och förändringarna i omvärlden.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 12.11.2020 10:14
Inrikesministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att förenhetliga anvisningarna om användning av obemannade luftfartyg i myndighetsverksamheten
Inrikesministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda samarbetet mellan räddningsväsendet, polisen och Gränsbevakningsväsendet när det gäller användningen av obemannade luftfartyg. Arbetsgruppens mål är att förenhetliga de sektorspecifika anvisningarna om obemannade luftfartyg samt att intensifiera samarbetet mellan myndigheterna.
Nyhet Räddningsväsendet, 18.12.2020 13:00
Regeringens proposition om ordnandet av räddningsväsendet till riksdagen
Från och med ingången av 2023 ska varje välfärdsområde och Helsingfors stad ordna räddningsväsendets tjänster inom sitt eget område. På samma sätt som för närvarande ska man vid tjänsteproduktionen kunna anlita avtalsbrandkårer. Den statliga styrningen förstärks inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 8.12.2020 11:00
Ibruktagandet av en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation säkerställs i säkerhetskritiska objekt
Räddningslagen uppdateras i fråga om bestämmelserna om myndighetsnätets tillgänglighet. Syftet med propositionen är att i säkerhetskritiska objekt säkerställa tillgängligheten i fråga om en bredbandig tjänst för myndighetskommunikation. Den 17 december lämnade statsrådet en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 17.12.2020 14:09
Myndigheternas tjänstetecken och identitetskort beaktar nationalspråkens likvärdighet
Tjänstetecknen och identitetskorten för säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden uppdateras från och med den 1 januari 2021. I polisens, Gränsbevakningsväsendets, räddningsmyndigheternas och Tullens nya kort beaktas den jämlika behandling av nationalspråken som tryggas i grundlagen och språklagen.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 17.12.2020 10:27
Även räddningsväsendet måste förbereda sig på klimatförändringen
I framtiden kommer extrema väderfenomen att öka räddningsväsendets uppgifter och binda personal när översvämningar, skogsbränder och åskstormar blir vanligare. I stället minskar räddningsväsendets uppgifter till följd av att till exempel antalet trafikolyckor minskar när klimatförändringen medför mildare vintrar, konstaterar man i räddningsväsendets omvärldsanalys. Även mediepublicitet är en del av räddningsväsendets omvärld.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 30.11.2020 10:31
Räddningsverken kom på första plats i en undersökning som mäter offentliga organisationers förtroende och anseende
T-Medias undersökning Luottamus&Maine visar att räddningsverken har det bästa anseendet bland organisationerna inom den offentliga förvaltningen redan för andra året i rad. Allmänheten har en positiv bild särskilt av räddningsverkens tjänster.
Nyhet Räddningsväsendet, 15.12.2020 11:21

Ensihoitajat ja ambulanssi

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag