Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Finland skickade ett solenergisystem och annat materiellt bistånd inom energisektorn till Ukraina

Finland är ett av de länder som erbjudit mest bistånd inom energisektorn till Ukraina under kriget. Den senaste transporten av materiellt bistånd inom energisektorn innehöll ett smart solenergisystem och startade från Finland till Ukraina tisdagen den 14 mars.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.3.2023 15:23

Finland skickade ytterligare materiellt bistånd till Turkiet och Syrien

Under veckoslutet och måndagen skickade Finland ytterligare materiellt bistånd till jordbävningsområdena i Turkiet. En del av biståndet skickas vidare från Turkiet till Syrien. Behovet av materiellt bistånd, till exempel nödinkvartering och uppvärmning, är fortfarande stort i området.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57

Inrikesminister Mikkonen reser till Moldavien

Inrikesminister Krista Mikkonen besöker Moldavien den 22–24 februari. Under resan träffar Mikkonen bland annat Moldaviens inrikesminister Ana Revenco och FN:s flyktingorgan UNHCR:s representant i Moldavien Francesca Bonelli. Under mötena diskuteras bland annat hjälpen till ukrainska flyktingar och civil krishantering.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2023 11:34

Finland skickar fordon och materiel inom räddningsväsendet till Ukraina

Fredagen den 17 februari skickar Finland släckningsbilar, en ambulans och en tankbil samt utrustning som behövs i räddningsverksamheten till Ukraina. Mellersta Nylands räddningsverk och Birkalands räddningsverk har donerat materielen. Biståndet skickas till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.2.2023 8:30

Nationell strategi för bekämpning av miljöskador syftar till att styra beredskapen inför nuvarande och kommande hot 

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av miljöskador 2035. Strategins huvudsakliga syfte är att styra myndigheternas beredskap inför nuvarande och kommande hot om miljöskador. Inrikesministeriet leder, styr och övervakar bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.2.2023 14:55

Inrikesminister Mikkonen förlänade 15 brandkors och två brandkors med särskild erkänsla

Brandkorset delas ut till personer som har utmärkt sig inom släcknings- och räddningsarbetet samt för förtjänstfull tjänstgöring inom brandkåren eller i annat brandskyddsarbete. Brandkorset kan också tilldelas en person som genom sin sakkunskap eller på något annat sätt effektivt har bistått vid brandskyddsarbetet. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.2.2023 14:05

Nationell riskbedömning kartlägger eventuella risker och stöder beredskapen

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad version av den nationella riskbedömningen. Den föregående riskbedömningen publicerades 2018. Därefter har det skett flera förändringar i Finlands omvärld. Målet för den nationella riskbedömningen är att förutse händelser som plötsligt kan drabba Finland, som påverkar samhällets vitala funktioner och som kräver att myndigheterna agerar på ett sätt som avviker från det normala eller att de ber om hjälp från andra länder. 
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.2.2023 14:30
Försvarsmaktens flygplan och materialhjälp

Finland skickade nödinkvartering till Turkiet – planerar skicka materialhjälp också till Syrien

Finland skickade materialhjälp till Turkiet i form av nödinkvartering för cirka 3 000 personer. Det planeras också att materiell hjälp ska skickas till Syrien enligt en snabb tidsplan. Hjälpbehovet är stort vid räddnings- och röjningsarbetet efter jordbävningen. Den första försändelsen med materialhjälp anlände till Turkiet i dag via Natos euroatlantiska räddningstjänst (EARDCC).
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 11.2.2023 14:27

Finland skickar experthjälp till Turkiet

Finland skickar snabb experthjälp till Turkiet där räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen pågår. Experterna skickas via EU:s civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.2.2023 19:50

Ministrarna Mikkonen och Blomqvist diskuterade bekämpningen av trakasserier inom räddningsbranschen med berörda parter

Onsdagen den 8 februari diskuterade inrikesminister Krista Mikkonen och ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist bekämpningen av trakasserier och främjandet av jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen med berörda parter.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.2.2023 12:13

Sjukvårdare och ambulans

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
22
räddningsområden
12 602
eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag
17 214
trafikolyckor