Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 22 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


Förstudie om reformen av räddningslagen på remiss
Utredningspromemoriorna från de arbetsgrupper som har utrett behovet av ändringar i räddningslagen har sänts på remiss från inrikesministeriet. Genom en förstudie bedömde man hur bestämmelserna i räddningslagen fungerar och hur tydliga och tidsenliga de är. Dessutom utredde man vilka lagändringar utöver det så kallade Sote100-lagpaketets ändringar som behövs som en följd av att organiseringsansvaret för räddningsväsendet överförs till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 8.4.2021 11:19
Finland skickar materialhjälp till Indien för hantering av det svåra coronaläget
Den 11 maj skickar Finland materialhjälp till Indien via EU:s civilskyddsmekanism eftersom landets hälsovårdskapacitet har blivit överbelastad på grund av det svåra covid-19-läget. Finlands materialhjälp består av syrgasflaskor och saturationsmätare.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 11.5.2021 12:07
Inrikesministeriet har inlett en undersökning av en olycka i samband med byggnadsbrand i Kerimäki
Inrikesministeriet har tillsatt en undersökningskommission för att utreda en byggnadsbrand i Kerimäki den 1 maj 2021. En person som hör till en avtalsbrandkår skadades allvarligt i branden.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 4.5.2021 16:28
Tjernobyl var en vändpunkt i utvecklingen av strålningsövervakningen
I avhandlingen beskrivs utvecklingen av strålningsövervakningen från kärnvapenprov på 50-talet till nutid. Avhandlingen visar betydelsen av Tjernobylolyckan för utvecklingen av strålningsövervakningen.
Räddningsväsendet, 27.4.2021 9:21
Finland har erbjudit Indien hjälp med att hantera det svåra coronaläget
Finland har den 27 april erbjudit Indien materiellt bistånd för hantering av det ytterst svåra covid-19-sjukdomsläget i landet. Finland är redo att sända syrgasflaskor till Indien via EU:s civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 27.4.2021 18:31
Sotningstjänster finns att tillgå på samma sätt som tidigare
Sotningstjänsterna reformerades vid ingången av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Enligt uppföljningsgruppen för sotningsreformen verkar sotningstjänsterna i regel fungera på samma sätt som tidigare. Det är dock ännu för tidigt att bedöma de faktiska konsekvenserna av författningsändringarna, eftersom sotningen huvudsakligen utförs med ett års eller tre års mellanrum.
Nyhet Räddningsväsendet, 26.4.2021 11:26
Finland deltar i veckan för humanitära nätverk och partnerskap
Finland deltar i FN:s årliga vecka för humanitära nätverk och partnerskap den 19 april–7 maj 2021. Det gemensamma temat för Finlands delegation är övergripande säkerhet.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 16.4.2021 14:56
Finland sänder experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Ekvatorialguinea
Inrikesministeriet har beslutat sända två experter till Bata i Ekvatorialguinea där en explosion i ett ammunitionslager har orsakat omfattande skador. Ekvatorialguinea har begärt internationellt bistånd till räddningsinsatserna i samband med explosionsolyckan. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 11.3.2021 8:32
Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras
Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 12:12
Elva personer tilldelades livräddningsmedalj
Republikens president förlänade elva meriterade personer livräddningsmedalj den 26 februari. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande Räddningsväsendet, 26.2.2021 11:43

Ensihoitajat ja ambulanssi

Räddningsväsendet - pålitligt och effektivt

I Finland utgör förebyggandet av olyckor, räddningsverksamhet, beredskap och befolkningsskydd en helhet. Beredskapen för det här omfattar olyckshändelser av alla slag, allt från dagliga olyckor till storolyckor. Då en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas på ett effektivt sätt.

Mer om oss
12 602
Eldsvådor 2019
107 970
räddningsuppdrag