Hoppa till innehåll

Pelastustoimi.fi - starkt tillsammans

I Finland finns 21 räddningsverk. De upprätthålls av kommunerna gemensamt och sköter räddningsväsendets uppgifter på sitt område. Räddningsverket samarbetar med andra myndigheter samt regionala organisationer och invånare för att förebygga olyckor och upprätthålla säkerheten. Målet med räddningslagen är att enskilda personer, ägare och innehavare av byggnader samt verksamhetsutövare ska förebygga olyckor i sin livsmiljö och verksamhet. Dessutom ska de förbereda sig på att begränsa och avvärja skador och konsekvenser av olyckor. Var och en kan skapa sin egen omgivning säkrare. 

Säkerhet är samarbete!


På bilden finns olika experter inom räddningsväsendet.

Ansökan till befälsexamen inom räddningsbranschen (YH) pågår 26.2.–15.3.2024.

Ansökan till befälsexamen inom räddningsbranschen (YH) som inleds i augusti 2024 som dagstudier (AMKN24) pågår 26.2.–15.3.2024.
Nyhet Räddningsväsendet, 15.2.2024 11:36

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar förtydligas

Den 25 januari 2024 lämnade statsrådet en proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa brandskyddsanordningar. Den nya lagen ska ersätta den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18

Anvisning om planering och genomförande av evakueringar har publicerats

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad riksomfattande anvisning som harmoniserar planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen riktar sig till de myndigheter som deltar i planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen fokuserar på sådan förflyttning av befolkning som genomförs med stöd av beredskapslagen. För närvarande är Finland inte utsatt för något militärt hot.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02

Välfärdsområdena bör trygga en lagstadgad servicenivå inom räddningsväsendet

Inrikesministeriet utarbetar årligen en riksomfattande utredning för att bedöma hur räddningsväsendets tjänster genomförs och om finansieringen är tillräcklig i välfärdsområdena. Utredningen publiceras nu för första gången. Den ger en riksomfattande lägesbild av räddningsväsendets tjänster och ekonomi efter att välfärdsområdena inledde sin verksamhet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00
Brandman och logo

Ansökan till Helsingfors Räddningsskola pågår!

Ansökan till räddningskursen som börjar hösten 2024 pågår nu. Ansökningstiden går ut onsdagen den 17 januari.
Pressmeddelande Helsinki Räddningsväsendet, 1.12.2023 15:58

Ändringar vid årsskiftet inom inrikesministeriets förvaltningsområde

The start of 2024 will see the entry into force of amendments to acts and decrees. This press release provides a summary of the most important changes.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 14:12

Inte bara starka väggar och konstruktioner

Skyddsrummen är mycket annat än starka konstruktioner. Jag skulle vilja påstå att få vet om alla funktioner, anordningar och all utrustning som finns i våra skyddsrum – eller borde finnas, skriver projektchef Ira Pasi.
Kolumn inrikesministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 15:42

I Finland inrättas fler EU-gemensamma beredskapslager – projekthelhetens värde uppgår till 305 miljoner euro

I Finland inrättas fler EU-gemensamma beredskapslager. De nya lagren innehåller bland annat läkemedel, behandlingsutrustning och medicintekniska produkter. Lagren är en del av rescEU-projekthelheten. Beloppet av den finansiering som Finland fått från Europeiska kommissionen för inrättande av beredskapslager uppgår till totalt 305 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 20.12.2023 15:10
Personen övervakar lastningen av trucken.

Helsingfors stad ska ha särskild beredskap för mottagande av internationellt bistånd inom räddningsväsendet

Statsrådet har utfärdat en förordning om samlande av den särskilda beredskapen för mottagande av internationellt bistånd inom räddningsväsendet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.12.2023 15:12
Två brandmannastudenter lastar ur en bil.

Lyft blicken från platsen mot de gemensamma utmaningarna

Räddningskommendör: I Finland finns två högklassiga läroanstalter inom räddningssektorn. Båda behövs verkligen, och båda har föreslagits få tilläggsfinansiering.
Pressmeddelande Helsinki Räddningsväsendet, 8.12.2023 12:32