Tillbaka

Nya brandstationer påskyndar ankomsten av den första räddningsenheten i de tätast bebodda områdena

Utgivningsdatum 17.4.2024 13.55 | Publicerad på svenska 29.4.2024 kl. 10.38
Pressmeddelande
Matinkylän uusi paloasema
Kuvassa Matinkylän uusi paloasema, jonne Niittykummun paloasema muuttaa tänä vuonna.

I år kommer öppnandet av brandstationerna i Mattby och Esboviken att förbättra vår servicekapacitet vid brådskande räddningsuppdrag. En ny tillfällig brandstation planeras också att öppnas i Otnäs under detta år.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har uppdaterat sitt tidigare föreläggande till Västra Nylands räddningsverk att avhjälpa brister i servicenivån på vissa områden i Västra Nyland.
I vårt område finns adresser som räddningsverksamhetens enheter inte når inom den tidsfrist som ges i servicenivåbeslutet. Brandstationerna som öppnas i Mattby och Esboviken i Esbo i år förbättrar vår serviceförmåga i brådskande uppgifter i räddningsverksamheten. Under årets lopp strävar man efter att öppna en ny tillfällig brandstation också i Otnäs.

I räddningsverksamheten har det geografiska verksamhetsområdet delats in i så kallade riskrutor (1 km x 1 km), som bestäms enligt risknivån som grundar sig på en regressionsmodell. Faktorerna för regressionsmodellen är invånarantal, våningsyta och deras kumulativa effekt. Riskrutorna delas in i fyra kategorier I, II, III och IV enligt risknivå.


Problematiska adresser i kärnan av Esbo – 
överskridningarna av tidsfrister är små

I Västra Nyland gäller föreläggandet att avhjälpa brister sammanlagt fjorton riskrutor i riskklasserna I och II (läget i början av 2024). Största delen av dem finns i tätbebodda och livligt trafikerade områden i Esbo, bland annat Otnäs och Mattby, där den första räddningsenheten ska nå sitt mål antingen inom sex (riskklass I) eller tio (riskklass II) minuter från larmet. Utanför Esbo finns problematiska riskrutor i riskklasserna I och II också i Lojo och Kyrkslätt.
”Även om regionförvaltningsverket betecknar vissa rutor som problemrutor, är överskridningarna ändå inte tidsmässigt långa i brådskande räddningsuppgifter. I en riskruta i riskklass I överskrids den målsatta tidsfristen på sex minuter i genomsnitt med en halv minut, i en riskruta i riskklass II med ungefär en minut”, säger räddningschef Veli-Pekka Ihamäki.

Sammanlagt kan över tre fjärdedelar av invånarna i Västra Nyland nås inom 10 minuter och nästan alla inom 30 minuter av antingen egna eller grannräddningsverkens enheter.

Nya brandstationer till Otnäs, Mattby och Esboviken

Räddningsverket förbättrar sin servicenivå i problematiska riskrutor i riskklass I med olika åtgärder. Redan i år öppnas en tillfällig brandstation i Otnäsområdet, och inom de närmaste åren kommer en helt ny brandstation att byggas i området. Detta underlättar att nå adresser i rutorna i riskklass I inom tidsfristen på sex minuter.

Tillgängligheten till problemområdena i Mattby och Olars kommer också att förbättras inom en nära framtid, när verksamheten vid Ängskulla brandstation flyttar till den nya brandstationen i Mattby. På motsvarande sätt förbättras tillgängligheten till problemrutor i Bastvik i Esbo, när verksamheten vid Esbovikens brandstation flyttar till den nya brandstationen senare i år.

Räddningsverket följer kontinuerligt hur väl servicenivån uppnås och förbereder sig för förändringar i verksamhetsmiljön, precis som tidigare.

”I det stora hela har Västra Nyland mycket omfattande och effektiva räddningstjänster”, säger Ihamäki.

Länsi-Uusimaa

Det senaste