Tillbaka

Bokslutet 2020 för Räddningsverket i Östra Nyland är klart

Utgivningsdatum 10.3.2021 14.56

Verksamheten vid Räddningsverket i Östra Nyland fortsatte så gott som normalt under det exceptionella året 2020, trots att vardagen vid stationerna förändrades. Det här visar räddningsverkets färska bokslut och verksamhetsberättelse, som presenteras för den regionala räddningsnämnden den 16.3.2021.

Räddningsverkets resultat för år 2020 är 195 239 euro och ägarkommunerna utlovas återbetalningar. Räddningsverket debiterar delägarkommunerna proaktivt på basis av budgeten för kommande år. När bokslutet är klart får kommunerna antingen återbetalningar eller en tilläggsräkning. Enligt bokslutet för 2020 får kommunerna en återbetalning på sammanlagt cirka 257 000 euro. Summan som återbetalas är nästan lika stor som föregående år.

 – Vi sparade över 250 000 euro som en del av Borgå stads inbesparingsprogram och har tyglat våra driftutgifter, konstaterar förvaltningschef Marjut Helske. Utöver återbetalningarna åt delägarkommunerna har vi lyckats göra en investeringsreservation på 988 000 euro. Reservationen minskar kommunernas andel av de investeringar som görs under de kommande åren.

Räddningsverket planerar att skaffa en skylift under åren 2024–2025. Dessutom förnyas en del av fordonen och utrustningen årligen.

2020 var ett exceptionellt år, även för räddningsverket.

 – Vår verksamhet fortsatte i huvudsak som normalt, men vi var tvungna att förändra våra arbetssätt, berättar räddningsdirektör Peter Johansson. Räddningsverkets personal anpassade sig verkligt fint till situationen, tack till dem!

Personalen utnyttjade distansförbindelser när det gällde kontorsarbete och till exempel brandinspektioner, men säkerhetsfortbildbildningarna måste inhiberas. På stationerna infördes strikta regler om hygien och trygga avstånd. Samma arrangemang används fortfarande.

De viktigaste utvecklingsåtgärderna inom Räddningsverket i Östra Nyland 2020

  • Räddningsverket deltog i utvecklingen av de nyländska räddningsverkens samarbetsnätverk, den så kallade Hiklu-organisationen. Det allt tätare samarbetet förväntas bära frukt mot slutet av 2021.
  • Vid verket grundades uppgiftsområdet räddningsverkets ledning och en förvaltningschefstjänst. Uppgiftsområdet ansvarar för till exempel räddningsverkets stora utvecklingsprojekt.
  • En brandinspektörsresurs har riktats till att förstärka och utveckla arbetet kring bostäder med hög brandrisk. Inspektören samarbetar med socialsektorn.
  • Räddningspersonalens arbetsbörda försöker minimeras med hjälp av två nya brandmanstjänster och en effektiverad planering av arbetsturer. Däremot fanns det inte resurser för ett tvåårigt projekt inom vilket minimistyrkorna skulle granskas.
  • Inom akutvården utvecklades möjligheterna att ge kundrespons. I samband med uppdragen delade personalen ut visitkort med en länk till en elektronisk responsblankett. Resultaten var goda men mängden respons kunde ha varit större. Arbetet med att hitta ett fungerande responssystem fortsätter.

Den regionala räddningsnämnden behandlar bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2020 tisdagen den 16 mars 2021. Sedan går ärendet vidare till stadsstyrelsen och -fullmäktige i Borgå för godkännande.

Räddningsnämndens föredragningslista 16.3.2021

Det senaste