Gå till aktuellt

Finlands nationella risker har kartlagts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2016 10.59 | Publicerad på svenska 9.2.2017 kl. 15.19
Pressmeddelande

Finlands nationella riskbedömning har blivit färdig. Målet var att få en uppfattning om plötsliga händelser som berör Finland och som förutsätter sådan myndighetsverksamhet som avviker från det normala eller som medför ett behov av bistånd från den internationella räddningstjänsten. EU:s civilskyddsmekanism förpliktar alla medlemsländer att utarbeta en nationell riskbedömning. Finlands riskbedömning sändes till Europeiska kommissionen i december 2015.

Civilskyddsmekanismen ska skydda människor, miljö och egendom vid alla typer av naturkatastrofer och olyckor som orsakats av människor, som inträffar inom eller utanför unionen. Detta omfattar konsekvenser av terrordåd, katastrofer som orsakats av teknologi eller strålningsolyckor, miljökatastrofer, havsförorening och akuta hälsorisker.

Allvarliga störningar i energitillförseln är en risk som påverkar hela samhället

Finlands riskbedömning omfattar 21 händelsescenarier som är möjliga i Finland. Scenarierna har indelats i två grupper: händelser som påverkar hela samhället och allvarliga lokala händelser. Eventuella konsekvenser av de förstnämnda scenarierna är så omfattande att man i vilket fall som helst måste ha beredskap för dem oberoende av hur sannolika de är.

Det finns sex stycken händelsescenarier som påverkar hela samhället. Om en sådan inträffar är konsekvenserna så omfattande att de eventuella störningarna på samhällets vitala funktioner eller på den kritiska infrastrukturen är mycket stora. Sådana risker är t.ex. allvarliga störningar i energitillförseln samt risker i cyberomgivningen vilka hänför sig till datanät.

Det finns 15 stycken allvarliga lokala händelsescenarier. Konsekvenserna av dessa begränsas till ett relativt litet område. Dessa händelser orsakar skador för människor, egendom och miljö och eventuellt störningar i begränsad omfattning på den kritiska infrastrukturen eller på de vitala funktionerna. De kan även medföra ett behov av bistånd från den internationella räddningstjänsten. Sådana risker är t.ex. en omfattande översvämning som uppstår på en kort tid i en tätort eller en allvarlig spårtrafikolycka.

Finlands nationella riskbedömning 2015:
www.intermin.fi/publikation/032016

Ytterligare information:
Taito Vainio, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 423, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande