Tillbaka

Resultaten av ett projekt som gäller prestationsförmågan hjälper att förenhetliga räddningsväsendets verksamhetssätt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2022 12.14
Pressmeddelande 20/2022

Slutrapporterna från projektet för räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och grunder för planeringen av dessa har publicerats i statsrådets publikationsarkiv Valto. Målet för projektet var att ta fram ett underlag för räddningsväsendets riksomfattande planeringsgrunder och utreda hur räddningsväsendets och den civila beredskapens prestationsförmåga och tjänster motsvarar omvärlden, riskerna och kundernas behov.

Projektet gav ett stort antal resultat, till exempel en modell för grunderna för planeringen av räddningsväsendets tjänster, beskrivningar av kraven på prestationsförmåga och en bedömning av avvikelser och utvecklingsbehov i fråga om tjänsterna inom räddningsverksamheten, förebyggandet av olyckor, beredskapen och befolkningsskyddet. Dessutom tog man fram bland annat en analys av behovet av räddare, ett underlag för finansieringskriterierna för räddningsväsendet, en beskrivning av landsbygdens och glesbygdens särdrag samt ett urval av utvecklingsidéer. Även räddningsväsendets kunskapsbas och prognosmodellen för olyckor uppdaterades. Med hjälp av resultaten strävar man efter enhetligare verksamhetssätt inom räddningsväsendet för att förändringarna i omvärlden och i olycksriskerna ska kunna bemötas effektivt.

Bedömningen av räddningsväsendets prestationsförmåga, riskerna och scenarierna ska göras på riksnivå

Införandet av den riksomfattande modellen för planeringsgrunder förutsätter samarbete inom hela branschen. I projektet togs fram grundläggande beskrivningar av den kompetens, de material och de verksamhetsmodeller som krävs i olika uppgifter inom räddningsverksamheten och förebyggandet av olyckor. Avsikten är att beskrivningarna i fortsättningen ska användas som grund för bedömningen av räddningsverkens tjänster i välfärdsområdena och av behoven att utveckla dem.

Riksomfattande prognostisering av trender och förändringar i räddningsväsendets omvärld bör genomföras regelbundet. Prognosmodellen för olyckor bör upprätthållas och utvecklas kontinuerligt och den bör vara enhetlig i hela landet. Detta förutsätter resurser till forskning och utveckling.

Dessutom ska en modell för beskrivning av räddningsväsendets riksomfattande scenarier utarbetas i samarbete med polisen, Gränsbevakningsväsendet, Försvarsmakten och social- och hälsovårdsväsendet. Hanteringen av riksomfattande scenarier och uppfyllandet av de krav på prestationsförmåga som fastställs utifrån scenarierna förutsätter ett riksomfattande samarbetsnätverk.

Vid informationsledning behövs automatisering, systematik och kundperspektiv

Räddningsväsendet måste se till att den information som samlas in om verksamheten är av hög kvalitet, enhetlig och lätt att hitta på samma ställe, så att informationen kan utnyttjas effektivt i styrningen och ledningen av räddningsväsendet. Det är strategiskt och med tanke på utvecklingen av verksamheten viktigt att jämföra räddningsväsendets uppgifter i de olika välfärdsområdena. Detta förutsätts även enligt lagen om ordnande av räddningsväsendet. 

Utvecklingen av informationsledningen kräver att kvaliteten på den information som samlas in förbättras och att nya metoder för insamling av information införs inom den närmaste framtiden. I praktiken bör det manuella registreringsarbetet ersättas med automatiserad insamling av information. Detta minskar den tid som används till registrering, ökar tillförlitligheten hos informationen och förenhetligar informationskällorna. 

Dessutom finns det skäl att systematiskt utnyttja internationell och inhemsk forskningsdata i strategiarbetet och planeringen av verksamheten. Arbetet med att definiera räddningsväsendets termer bör fortsätta och användningen av terminologin bör styras. Det finns också behov av att översätta internationella termer, vilket gör det möjligt att på ett smidigare sätt utnyttja internationellt material.

Ekonomiska uppgifter och personaluppgifter ska följas och analyseras årligen för att informationsledningen och den strategiska styrningen ska förbättras. Detta kräver förmåga att skapa en lägesbild av räddningsverkens ekonomiska situation, den kalkylerade finansieringen för räddningsväsendet och planen för de offentliga finanserna. Man bör också se till att verksamhetssätten utvecklas på ett kundorienterat sätt. Detta förutsätter att kunduppgifterna upprätthålls kontinuerligt. 

Bakgrund till projektet

Projektet som gäller prestationsförmågan är en del av reformen av räddningsväsendet. Genom projektet förverkligades målet i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering att kapaciteten och resurserna hos räddningsväsendet och nödcentralerna ska säkerställas med beaktande av nationella och regionala behov av service. Projektet tillsattes den 4 februari 2020 och mandatperioden upphörde den 31 december 2021.

Ytterligare information:
Teija Mankkinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 671, teija.mankkinen@govsec.fi
Jari Soininen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 322, jari.soininen@govsec.fi

Det senaste