Gå till aktuellt

Räddningsväsendet efterlyser riksomfattande arbetsformer över de regionala gränserna

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.1.2018 11.30
Nyhet

Den föränderliga omvärlden kräver att räddningsväsendet anpassar och utvecklar sig för att kunna behålla sin funktionsförmåga och trygga servicen. Enligt den färska översikten över räddningsväsendets operativa miljö efterlyser man sådan starkare gränsöverskridande styrning mellan de regionala räddningsverken som förenhetligar processerna och rutinerna.

Översikten över räddningsväsendets operativa miljö utarbetades i oktober–november 2017. Rapporten baserar sig på intervjuer med sakkunniga i organisationer med anknytning till räddningsväsendet samt bakgrundsmaterial om ämnet. Översikten gjordes av Deloitte Consulting Oy på uppdrag av inrikesministeriet.

Enligt översikten består räddningsväsendets utmaningar av bl.a. allt mer frekventa extrema väderfenomen, den åldrande befolkningen, urbaniseringen, upprätthållandet av styrkan vid avtalsbrandkårer och garanterandet av räddningspersonalens säkerhet. Enligt de sakkunniga som intervjuats måste man i allt högre grad inom räddningsväsendet tillgodogöra sig de möjligheter som följer av ny teknik, t.ex. robotik.

Viktigt att bevara räddningsväsendets roll i landskapen

Landskapsreformen är en stor administrativ reform för räddningsväsendet och kommer att ändra dess styrning och resursfördelning. De sakkunniga som intervjuats ansåg det viktigt att räddningsväsendet får en tillräckligt stark roll i de kommande landskapen. Enligt de sakkunniga vore den bästa lösningen en modell där räddningsverken bildar egna affärsverk. Man efterlyser sålunda en enhetlig riksomfattande styrning inte bara för att finna en gemensam riktning, utan också med tanke på utvecklingen av hela räddningsväsendet, intressebevakningen samt för att höja räddningsväsendets profil inom den inre säkerhetens område.

De intervjuade betonade att räddningsväsendet inte enbart är en tjänst som landskapet tillhandahåller, utan också ett led i den riksomfattande beredskapskedjan. Osäkerheten inom den internationella politiken har också ökat, vilket utmanar räddningsväsendets beredskap för krissituationer.

Räddningsväsendets operativa miljö ändras betydligt i takt med förändringarna i det omgivande samhället. Inrikesministeriet anser därför att det är nödvändigt att regelbundet uppdatera beskrivningen av räddningsväsendets operativa miljö. Översikten baserar sig på räddningsväsendets strategi fram till 2025, Ett tryggt och kriståligt Finland. Den fungerar också som bakgrundsmaterial för olika utvecklingsprojekt inom räddningsväsendet.

Ta del av översikten över räddningsväsendets operativa miljö
Ta del av räddningsväsendets strategi Ett säkert och kriståligt Finland

Ytterligare upplysningar:

Jouni Pousi, specialsakkunnig, tfn 0295 488 453, jouni.pousi@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.9.2022 13:55
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande