Tillbaka

Det föreslås att nya grunder för avbrytande av studierätten tas in i lagen om Räddningsinstitutet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2019 13.31
Nyhet

Avsikten är att i lagen om Räddningsinstitutet ta in nya grunder på vilka studierätten kan avbrytas. Nya grunder är i fortsättningen beväringstjänst, civiltjänst och frivillig militärtjänst för kvinnor samt moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet. Ett tillfälligt avbrytande av studierätten kan vara möjligt också av någon annan grundad anledning. Regeringens proposition med förslag till ändring av lagen lämnades till riksdagen den 10 oktober.

För närvarande kan Räddningsinstitutet med stöd av lagen på eget initiativ eller på ansökan av en studerande avbryta den studerandes studierätt inom den yrkesinriktade grundutbildningen för högst ett år i sänder på grund av långvarig sjukdom eller graviditet och förlossning. Beslut om avbrytande av studierätten fattas av Räddningsinstitutets rektor.

Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Den yrkesinriktade grundutbildning som ges vid Räddningsinstitutet är utbildning som leder till yrkesexamina inom räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.

Ytterligare information

Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, tfn 0295 488 419, Veli-Pekka.Hautamaki@intermin.fi

Det senaste