Tillbaka

Nu bekräftat att antalet räddningsverk blir fem

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2016 11.54
Pressmeddelande

De fem landskap som driver universitetssjukhus och som ansvarar för ordnandet av den prehospitala akutsjukvården ska i fortsättningen ha ansvaret för ordnandet av räddningsväsendet i Finland. Detta är en förutsättning för samarbetsarrangemang mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården. I praktiken innebär detta att det från ingången av 2019 finns fem räddningsverk i Finland. Beslutet påverkar inte antalet brandstationer, och räddningsväsendet kan också i fortsättningen delta i att producera tjänster inom den brådskande prehospitala akutsjukvården.

Regeringen drog upp riktlinjerna för en reform av ordnandet av räddningsväsendet i ministerarbetsgruppen för reformer i april. Nu preciserades riktlinjerna.

Räddningsväsendets personal kommer att vara anställd vid serviceinrättningen i det landskap som har organiseringsansvar. Serviceinrättningen ansvarar för att producera tjänster för alla landskap i sitt område. Liksom för närvarande ska personalen och materielen vara placerade i alla landskap i de samarbetsområden som avses i den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården.

Enligt riktlinjerna ska landskapen i ett samarbetsområde ingå ett samarbetsavtal med det landskap som har organiseringsansvar per avtalsperiod på fyra år. Då avtalar man om nivån på den service som räddningsväsendet producerar för landskapen i samarbetsområdet, dvs. om målen och de resurser som används, inklusive investeringar och personal. Avtalet gör det möjligt att beakta varje landskaps särskilda behov när det gäller att ordna och producera tjänster.

I samarbetsavtalet kommer landskapen överens om hur räddningsväsendets tjänster ska finansieras och produceras.

- Det är viktigt att den direkta kopplingen mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården är möjlig också i fortsättningen. Det är dessutom bra att betona att en koncentrering av organiseringsansvaret till fem områden bättre än för närvarande kommer att möjliggöra utveckling och samordning av tjänsterna samt en kostnadseffektiv verksamhet, berättar räddningsöverdirektör Esko Koskinen från inrikesministeriet.

Räddningsväsendet förblir en närtjänst

Antalet räddningsverk är för närvarande 22. Systemet med fem räddningsverk är tillräckligt stort för att säkerställa en effektivare och mer ekonomisk användning av resurserna än för närvarande. Målet med reformen är inte att minska antalet brandstationer, utan räddningsväsendet förblir en närtjänst också i fortsättningen.

- När antalet räddningsverk senast minskades, visade undersökningarna att servicenivån förbättrades. Detta är målet också nu. Människors säkerhet kommer inte att försämras i denna reform. Lika tillgång till service tryggas överallt i Finland, och landskapens möjligheter att påverka tjänsteproduktionen i det egna området säkerställs, säger inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg.

Målet är också att ha bättre beredskap inför storolyckor

Det är inte bara fråga om att reformera förvaltningen, utan samtidigt reformeras även räddningsväsendets innehåll och verksamhetssätt. Enhetligare verksamhetsmodeller märks t.ex. i företag i form av harmoniserade regler om brandsäkerhet i hela landet. Inrikesministeriet och räddningsverken bereder reformen tillsammans.

- Med reformen av räddningsväsendet eftersträvas bättre förmåga till beredskap även för oförutsedda hot, sällsynta storolyckor eller naturkatastrofer i hela landet, berättar Koskinen.

Beredningen av lagutkastet fortsätter under sommaren och det skickas på remiss i augusti samtidigt med regeringens proposition om social- och hälsovårds- och landskapsreformen. Remisstiden är tio veckor. Efter det beslutar regeringen om den slutliga propositionen och lämnar den till riksdagen. Revideringen av räddningsväsendets egentliga innehållslag, dvs. räddningslagen, ska också inledas på hösten.

Läs mer om reformen av räddningsväsendet: www.intermin.fi/sv/utveckling/reformen_av_raddningsvasendet

Lagutkastet som publiceras som inrikesministeriets tjänstemannaförslag (fi)
www.intermin.fi/download/68584_2016_06_29_HE_luonnos_laki_pelastustoimen_jarjestamisesta.pdf

Dokumentet med riktlinjer (fi, alueuudistus.fi)
http://alueuudistus.fi/documents/1477425/2969576/14.+SM+Pelastuslinjaukset+2016-06-29

Ytterligare information

Päivi Nerg, kanslichef, tfn 050 4561012, fornamn.efternamn@intermin.fi,
Esko Koskinen, räddningsöverdirektör, tfn 0295 418 840, fornamn.efternamn@intermin.fi,
Taito Vainio, projektledare, tfn 0295 488 423, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste