Tillbaka

Föreslagna ändringar understöddes i yttrandena om räddningslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.1.2018 11.46 | Publicerad på svenska 12.1.2018 kl. 16.03
Pressmeddelande 2/2018

Inrikesministeriet fick cirka 100 yttranden om paketet för reform av räddningslagen. I yttrandena understödde man huvudsakligen de föreslagna ändringarna.

De ändringar som föreslås i lagutkastet är uppdelade i två delar. Avsikten är att överföringen av uppgifterna inom bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor från miljöministeriet till inrikesministeriet och de ändringar som gäller inrättandet av skyddsrum och utbildningen för avtalsbrandkårer ska träda i kraft från ingången av 2019. De ändringar som görs på grund av landskapsreformen avses träda i kraft vid ingången av 2020, när räddningsväsendets uppgifter överförs till landskapen.

Överföringen av ledningsansvaret vid miljöolyckor till havs från miljöministeriet till inrikesministeriet ansågs vara bra

Det operativa ledningsansvaret vid miljöolyckor i havsområden ska i enlighet med regeringsprogrammet överföras från miljöministeriet till inrikesministeriets förvaltningsområde. I praktiken ska Gränsbevakningsväsendet leda bekämpningen av fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs. Den föreslagna överföringen understöddes allmänt i yttrandena. Miljöförvaltningen och statens revisionsverk framhävde i sina yttranden att miljöskyddet ska uppmärksammas tillräckligt. I många yttranden föreslogs dessutom att man ska omvärdera kommunernas nuvarande ansvar för efterbehandlingen av oljeskador.

Syftet med de ändringar som gäller inrättande av skyddsrum är att göra behandlingen av tillstånd för undantag smidigare

I lagutkastet föreslås att skyldigheterna i fråga om inrättande av skyddsrum och i synnerhet tillståndsprocesserna underlättas. Skyldigheten att inrätta skyddsrum föreslås bli slopad helt och hållet i fråga om sådana byggnader som för närvarande i praktiken har beviljats befrielse på ansökan. Sådana byggnader är t.ex. ouppvärmda idrottsbyggnader, lagerbyggnader, ridhallar och plåthallar. Beviljande av befrielse som grundar sig på prövning ska göras smidigare genom att beslutanderätt överförs till den myndighet som beviljar bygglovet.

I yttrandena ansågs det allmänt taget vara motiverat att fortsätta inrättandet av skyddsrum för att skydda befolkningen. Smidigare behandling av tillstånd för undantag understöddes. Samtidigt uttrycktes dock oro över att upprätthålla enhetligheten i fråga om besluten om befrielse.

Enhetligare utbildning för avtalsbrandkårer understöddes

I lagutkastet föreslås det att kraven på utbildning för räddningsväsendets personal i bisyssla och de personer som hör till avtalsbrandkårer preciseras. Avsikten är att överföra beredningen, uppdateringen och utvecklingen av läroplanen, utbildningen av utbildare, förandet av registret över utbildare samt produktionen av undervisningsmaterial för denna personal till Räddningsinstitutet.

Enligt yttrandena ansågs de förslag som gäller utbildningen allmänt sett värda att understödjas. Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland ry (SPEK) ansåg dock att det inte är motiverat att koncentrera materialproduktionen och utbildningen av utbildare till Räddningsinstitutet eftersom detta enligt SPEK onödigt kan minska det nuvarande omfattande samarbetet och aktörsorienteringen.

Avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen i vår

Beredningen av regeringens proposition fortsätter vid inrikesministeriet utifrån yttrandena. Avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen under våren 2018. Yttrandena innehåller också flera nya förslag som dock kräver en grundlig utredning. Dessa förslag ses över separat när totalreformen av räddningslagen inleds 2019.

Bekanta dig med alla yttranden | FI

Ytterligare information

Ilpo Helismaa, regeringsråd, tfn 0295 488 422, ilpo.helismaa@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00