Tillbaka

Nationell strategi för bekämpning av miljöskador syftar till att styra beredskapen inför nuvarande och kommande hot 

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.2.2023 14.55
Pressmeddelande

Statsrådet har fattat ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av miljöskador 2035. Strategin godkändes vid statsrådets sammanträde den 16 februari och dess huvudsakliga syfte är att styra myndigheternas beredskap inför nuvarande och kommande hot om miljöskador. En uppdaterad strategi behövs för att de olika aktörernas skyldigheter ska överensstämma med nuvarande lagstiftning. Inrikesministeriet leder, styr och övervakar bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieolyckor. I strategin beaktas också förändringarna i omvärlden. 

– Östersjön och våra insjöområden är unika naturmiljöer som måste skyddas såväl från långvariga miljöproblem som från akuta miljöskador. Finland vill vara en ledande aktör och vägvisare inom bekämpningen av miljöskador i Östersjöområdet. Den nya strategin stöder myndigheterna i att bekämpa miljöskador, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Vid olyckor ska all verksamhet tjäna det gemensamma målet

Strategin stöder myndigheterna i beredskapen, ställer krav på planeringen av verksamheten och visar den nationella visionen, som ska stödja planeringen av resurserna. Alla aktörer ansvarar för att genomföra sina egna skyldigheter och för att förankra strategin i sin egen beredskapsplanering. De ansvariga myndigheterna har till uppgift att samordna verksamheten så att all verksamhet i en miljöskadesituation tjänar det gemensamma målet.

Strategins betydelse och aktualitet framhävs av förändringarna i omvärlden år 2022 och fler förändringar är i sikte. Sjötrafiken genomgår betydande förändringar i syfte att minska utsläppen i miljön.

Också fartygstrafiken på vårt havsområde har förändrats. EU:s sanktioner mot Ryssland har påverkat oljetransporterna i Finlands närområde. På Finska viken rör sig dessutom äldre fartyg än tidigare som Ryssland använder för sina oljetransporter. Riskerna i samband med vintersjöfarten bör beaktas också med tanke på beredskapen att bekämpa miljöskador.

Oljeskador och kemikalieolyckor är typiska miljöskador

Oljeskador och kemikalieolyckor är typiska miljöskador, och med dem avses fartygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor till havs, vid kusten och i inlandsvattnen samt olje- och kemikalieskador på land. Gränsbevakningsväsendet ansvarar för bekämpningen av miljöskador på öppet hav. Vid kusten, i inlandsvattnen och på land ansvarar räddningsverken för bekämpningen.

Finlands miljöcentral och de lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna bistår med sin expertis vid den bekämpning av skador som utförs under ledning av Gränsbevakningsväsendet och räddningsverken samt vid den efterbehandling som utförs under ledning av kommunen.

Av Finlands miljöcentrals utredning Miljöskador i Finland under åren 2013‒2019 (på finska) framgår att cirka 90 procent av miljöskadorna är oljeskador och resten olyckor vid i synnerhet användning av industrikemikalier. Olyckor sker särskilt i trafiken och transportverksamheten.

Strategin har beretts i samarbete med de centrala aktörerna

Strategin har beretts i brett samarbete med centrala aktörer inom branschen. Förutom inrikesministeriet, miljöministeriet och försvarsministeriet har sakkunniga från myndigheter som deltar i bekämpningen av miljöskador, näringslivet och organisationer deltagit i arbetet.

Den av inrikesministeriet tillsatta nationella delegationen för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor följer genomförandet av strategin. Centrala myndigheter och berörda grupper som deltar i bekämpningen av miljöskador är representerade i delegationen.

Ytterligare information:
Mikko Simola, kommendör, chef för sjösäkerhetsenheten, Gränsbevakningsväsendet, tfn 0295 421 151, mikko.simola@raja.fi
Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

Det senaste