Gå till aktuellt

Turvassa 2019 - en rapport om trygghet
Medborgarna upplever att Finland är tryggt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2020 9.00
Pressmeddelande 5/2020
A person overlooking a lake.
Person som tittar mot sjön.

Största delen av finländarna anser att Finland är ett tryggt land. De frågor som väcker oro och rädsla och skapar otrygghet är antingen samhälleliga eller personliga. Trygghetskänslan påverkas också av hur individen litar på sin egen, gemenskapens och samhällets förmåga att skydda sig mot hot och klara av olika störningssituationer.

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK har genomfört en enkät om medborgarnas säkerhet och trygghetskänsla 2015, 2017 och nu för tredje gången 2019. I rapporten presenteras resultaten av materialet från 3 000 intervjuer. Enligt resultaten upplever nästan alla som svarade att den personliga säkerheten är bra, och största delen anser att Finland är ett tryggt land.  

Risker i vardagen och extrema väderfenomen väcker oro

Nio av tio respondenter bedömer att säkerheten i deras bostadsområde inte har förändrats under de senaste åren. De risker som mest väcker oro i vardagen är trafikolyckor, olyckor i hemmet och på fritiden, brott som har samband med internet samt bränder. När det gäller hot mot samhället anses de mest sannolika riskerna enligt undersökningen bland annat vara problem till följd av extrema väderfenomen, ökade spänningar mellan befolkningsgrupperna, störningar och/eller brott som orsakas av massinvandring samt en långvarig ekonomisk recession.

Förtroendet för media delar folket

Förtroendet för etablerade medier delar folket. Enligt undersökningsresultaten ansåg en tredjedel av dem som svarade att de etablerade medierna sprider tillförlitlig och korrekt information. Nästan lika många var av motsatt åsikt. Av dem som besvarade undersökningen upplever dock största delen ingen rädsla på grund av nyhetsrubrikerna. Över hälften anser att sociala medier innehåller rikligt med avsiktligt vilseledande information, och cirka var femte säger att sociala medier sprider hatretorik och väcker rädsla hos dem.

Resultaten visar att de tjänster som samhället erbjuder har en betydande inverkan på trygghetskänslan. Enligt medborgarnas bedömning är det i synnerhet räddningsverket, var och en själv, hälsovårdstjänsterna, polisen, vänner och andra närstående som ökar trygghetskänslan.

- Förtroendet och trygghetskänslan stärks av att myndigheterna är synliga och lättillgängliga i människornas vardag. Trygghetskänslan är en minst lika viktig del av säkerheten som antalet hot av olika slag och sannolikheten för sådana. Uppfattningar och rädslor styr vårt beteende och påverkar vår välfärd – oavsett om de baserar sig på verkliga eller antagna risker, säger forskaren Heikki Laurikainen från Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Suomen kyselytutkimus Oy svarade för insamlingen av materialet för undersökningen, som inrikesministeriet beställde av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland. Vid rapporteringen av resultaten har viktade procentandelar använts.

Ytterligare information
Heikki Laurikainen, forskare, Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK
tfn 040 147 7977
heikki.laurikainen@spek.fi

Lauri Holmström, specialsakkunnig, inrikesministeriet
tfn 050 456 1086
lauri.holmstrom@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.3.2023 14:36
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57