Tillbaka

Internationell räddningsverksamhet övas i Kittilä hösten 2015

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.8.2015 11.25
Nyhet

En internationell räddningsövning för Barentsregionens länder (Finland, Norge, Sverige och Ryssland), som Finland är värd för, hålls 28.9 - 2.10.2015 i Levi i Kittilä. Utgångsläget för övningen är en situation där Lapplands räddningsverk och de övriga räddningsverken i norr inte har tillräckliga resurser för att sköta situationen ensamma och man måste be grannländerna om hjälp. I övningen deltar ett stort antal frivilliga samt experter inom räddningsbraschen och medicinal verksamhet, sammanlagt åtminstone 400 personer.

Målet är att förbättra aktionsberedskapen och samarbetet mellan länderna. Staterna i Barentsregionen har ett avtal om lämnande och mottagande av hjälp i form av räddningstjänst i de nordliga områdena. Samarbete övas vartannat år. Förberedelserna inför höstens övning är på slutrakan.

- Förberedelserna inleddes redan då den föregående övningen hölls i Norge för två år sedan. Planeringsprocessen har varit mycket givande och guld värd med tanke på beredskapen. Vi har lärt oss mycket om samarbete och planering och vissa gränssnitt t.ex. i larmkedjan har blivit klarare. Vi har också lagt märke till att sådana frågor som man tar för givet ofta inte är självklarheter. Här kunde man säkert säga att resan har varit viktigare än målet, berättar överinspektör Jari Honkanen från inrikesministeriet.

Teman bl.a. begäran om hjälp, larm och informationsgången

Det som övas i Kittilä är t.ex. begäran om hjälp, larm, gränsformaliteter, ledning av räddningsverksamheten, informationsutbyte och samarbete med media. Förutom dessa ligger fokuset i övningen i Finland på värdlandsstöd (Host Nation Support). Stödet från värdnationen omfattar bl.a. att man för de biståndsgrupper som anländer erbjuder tolkar och guider, sörjer för deras måltider, inkvartering och annan service samt tryggar bränsle- och vattentillgången. Det som är väsentligt med tanke på själva övningsverksamheten är att leda de grupper som anländer och att kunna tilldela dem vettiga uppgifter där de kan använda sina specialkunskaper.

En översvämningssituation ger upphov till många olyckor samtidigt

Scenariot för höstens övning är bl.a. ett långvarigt regn i Kittiläområdet och en gruvolycka som sker samtidigt. Översvämningarna och den stigande vattenytan gör att vägarna i området skadas och vissa områden blir utan landförbindelse. Livsmedelsförsörjningen försvåras och det blir problem med eldistributionen. Det inträffar också en trafikolycka och ett jordskred i området. Översvämningsscenariot grundar sig på en verklig situation i Kittilä för ca tio år sedan.

Övningen bereds av Krishanteringscentret och inrikesministeriets räddningsavdelning i nära samarbete med Lapplands räddningsverk och Agnico Eagle Finlands guldgruva. Sammanlagt över 40 aktörsorganisationer från Finland och de viktigaste aktörerna inom räddning och medicinal verksamhet från grannländerna deltar.

Närmare information om övningen (på finska) på adressen:
www.pelastustoimi.fi

Ytterligare information:
överinspektör Jari Honkanen, inrikesministeriet, tfn 0295 488 443,
övningssamordnare Ari Seppälä, Krishanteringscentret, tfn 0295 453 698

Det senaste