Tillbaka

Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 11.00
Pressmeddelande 145/2021
Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen har publicerats.

Inrikesministeriet publicerar en handlingsplan för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen. Syftet med handlingsplanen är att utveckla praxis inom branschen så att den blir mer jämställd och främjar likabehandling. Handlingsplanen bygger på ett omfattande utredningsarbete som inrikesministeriet inledde 2020 tillsammans med arbetsgruppen för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen.

Handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen är ett praktiskt verktyg med hjälp av vilket räddningsbranschen genom konkreta metoder kan främja jämställdhet och likabehandling. 

Handlingsplanen innehåller 38 konkreta åtgärder som gäller bland annat jämställdhets- och likabehandlingsplanering, utbildning och rekrytering, löner, arbetsförhållanden, arbetsutrustning och tjänstekläder samt kommunikation och ledning.

-    Genom handlingsplanen skapar vi ett brett urval av verktyg för jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom räddningsbranschen för de kommande åren, säger inrikesministeriets räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

En riksomfattande utbildningsplan om jämställdhet och likabehandling ska utarbetas för räddningsbranschen. De avtalsbrandkårer som ordnar ungdomsverksamhet ska se till att deras verksamhet följer lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos frivilliga som deltar i verksamhet bland barn. Varje aktör inom räddningsväsendet ska ha tillgång till anvisningar och förfaranden som gäller trakasserier samt en namngiven kontaktperson för trakasserier.

-    En enkät som vi gjorde visade att det har funnits brister i planeringen och främjandet av jämställdhet och likabehandling. Detta har lett till att praktiska åtgärder inte har vidtagits enhetligt inom branschen. Handlingsplanen ger praktiska verktyg för att kunna utveckla dessa teman, säger Mira Leinonen,  räddningsväsendets riksomfattande jämställdhets- och likabehandlingssamordnare och räddningsöverinspektör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Handlingsplanen styr jämställdhets- och likabehandlingsarbetet inom räddningsbranschen under de kommande åren. De viktigaste målen för planen stöder sig förutom på lagstiftningen också på branschens värderingar - mänsklighet, professionalitet och tillförlitlighet - samt på räddningsväsendets strategi.

-    Jag förutsätter att ledningen för varje organisation inom räddningsbranschen säkerställer att åtgärderna i handlingsplanen genomförs. Detta kommer vi att intensivt följa vid ministeriet, säger Kohvakka.

Nuläget i fråga om jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen har utretts grundligt

Inrikesministeriet började utreda nuläget 2020 när ministeriet tillsatte en arbetsgrupp för jämställdhet och likabehandling inom räddningsbranschen. Utredningsarbetet omfattade enkäter till organisationer inom räddningsbranschen och till avtalsbrandkårer, en enkät till organisationer som representerar befolkningsgrupper som riskerar att bli utsatta för diskriminering, en jämställdhetsrapport om räddningsväsendet som beställdes av Statistikcentralen och information om sådana avgöranden från diskrimineringsombudsmannen och Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet som gäller räddningsväsendet. Räddningsinstitutet tog fram en sammanställd statistik över sökande för att arbetsgruppen skulle få en närmare uppfattning om sökandeprofilen inom räddningsbranschen.

Utifrån utredningsarbetet identifierades flera brister i fråga om jämställdhet och likabehandling som handlingsplanen försöker avhjälpa. I utredningen framkom tydligt att det förekommer trakasserier inom räddningsbranschen.

-    Trakasserier, diskriminering, mobbning eller annat osakligt bemötande accepteras inte inom räddningsbranschen. Vi måste på ett ansvarsfullt sätt åtgärda missförhållanden som kommer fram och aktivt främja en jämställd och likvärdig verksamhetskultur, säger räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Räddningsväsendet är en starkt segregerad bransch. Kvinnornas andel av de heltidsanställda med full lön är endast 13 procent. Inom räddningsväsendet arbetar också mycket få personer med invandrarbakgrund. Cirka 40 procent av organisationerna inom branschen hade inte gjort någon jämställdhets- eller likabehandlingsplan.

När det gäller arbetsförhållanden finns det brister i hur kvinnorna beaktas bland annat i fråga om utrustning och tjänstekläder. När det gäller dem som arbetar på fältet i räddningsverksamhet finns det ingen verksamhetsmodell för blivande mammor. På alla brandstationer beaktas inte olika kön i socialutrymmena.

Mycket få personer med invandrarbakgrund avlägger studier inom räddningsbranschen. Av dem som hade sökt till räddarutbildningen är under en procent kvinnor. Likabehandlingen behöver utvecklas också när det gäller bland annat rekryterings- och urvalsprocesserna. 

Genomförandet av handlingsplanen följs årligen vid inrikesministeriet som en del av styrningen av välfärdsområdena

Inrikesministeriet följer aktivt hur planen genomförs och uppföljningen kopplas till räddningsverkens strategiska styrning, vilket betyder att målen tas med i välfärdsområdenas riksomfattande strategiska mål. Detta innebär i praktiken att frågan framöver kommer att tas upp vid de årliga förhandlingarna med räddningsverken.

-    Dessutom kommer jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna att ingå i de återkommande årliga enkäterna, säger Kohvakka.

Som ett led i förankringen av handlingsplanen ordnar ministeriet ett seminarium om jämställdhets- och likabehandlingsfrågor våren 2022.

Långsiktiga mål för handlingsplanen för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor inom räddningsbranschen

 1. Att stärka ledarskapet och kompetensen i jämställdhets- och likabehandlingsfrågor genom att aktuell information som bygger på kunskap och forskning används som stöd. 
   
 2. Att säkerställa att likabehandlings- och jämställdhetsplanerna är uppdaterade inom räddningsbranschen och att ingen diskrimineras eller trakasseras inom branschen.
   
 3. Att utveckla arbetsförhållanden, löner och rekryteringspraxis så att de blir mer jämställda och likvärdiga, att öka antalet personer med funktionsnedsättning och partiellt arbetsföra bland personalen inom räddningsväsendet och att stärka hbtqi-personers ställning. 
   
 4. Att uppmuntra människor med olika bakgrund att söka sig till studier inom räddningsväsendet, att trygga jämställda och likvärdiga möjligheter till karriärutveckling och att avveckla segregationen inom räddningsväsendet. 
   
 5. Att säkerställa en trygg uppväxt för barn och unga inom brandkårers ungdomsverksamhet.
   
 6. Att i räddningsväsendets kommunikation beakta jämställdhets- och likabehandlingsaspekterna, i synnerhet åtkomlig och flerspråkig kommunikation.

Ytterligare information:
Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 488 400, kimmo.kohvakka@govsec.fi
Tanja Ulvinen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 696, tanja.ulvinen@govsec.fi
Mira Leinonen, räddningsöverinspektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland,
räddningsväsendets jämställdhets- och likabehandlingssamordnare, tfn 050 396 1379, mira.leinonen@avi.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00